Polityka bezpieczeństwa

Sprawdź, jak dbamy o bezpieczeństwo

Podstawowym celem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. jako zarządzającego Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice jest rozwój naszego Portu i dbałość o wysoki standard świadczonych usług.

Cel ten osiągamy poprzez rozbudowę infrastruktury, zaangażowanie wykształconej kadry i wykorzystanie nowoczesnych technologii przy zachowaniu nadrzędnej zasady jaką jest zapewnienie praktycznie możliwego i akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, zgodnego z krajowymi i międzynarodowymi standardami.

Zobowiązujemy się do ciągłego polepszania stanu bezpieczeństwa.

Społeczność lotniskowa jest zobowiązana przyczyniać się swoim działaniem do przestrzegania i podnoszenia standardów bezpieczeństwa. Personel lotniska, użytkownicy i kontrahenci wspierają wdrażanie i rozwijanie polityki bezpieczeństwa w MPL Katowice.

Zarząd, kadra kierownicza i wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i za zapewnienie, że wszelkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa są przestrzegane i stosowane. Bezpieczeństwo operacji lotniczych traktujemy bowiem na równi z interesem handlowym spółki, czyniąc je priorytetowym celem strategii rynkowej i organizacyjnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem muszą być w określonym czasie zgłaszane zdarzenia lotnicze i okoliczności, które miały lub mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu. Zachęcamy do zgłaszania innych spraw związanych z bezpieczeństwem. Celem zgłaszania spraw związanych z bezpieczeństwem oraz wewnętrznego ich badania jest poprawa bezpieczeństwa.

W celu utrzymania ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu na akceptowalnym poziomie przy wzrastającym poziomie aktywności wykorzystujemy:

 • Zastosowanie metod zarządzania ryzykiem opartych na badaniach naukowych, doświadczeniu i najlepszych praktykach.
 • Zachowanie właściwych strukturalnych zasad organizacyjnych, przypisujących obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa na każdym poziomie organizacji, przy pełnym zaangażowaniu zarządu w zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Korporacyjną kulturę bezpieczeństwa uwzględniającą bezpieczne praktyki zachęcającą do komunikacji kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnego zarządzania bezpieczeństwem, poświęcając taką samą uwagę wynikom, jak w przypadku zarządzania finansowego.
 • Skuteczne wdrażanie standardowych procedur operacyjnych, łącznie z wykorzystaniem list kontrolnych oraz udzielaniem instrukcji i informacji.
 • Prowadzenie efektywnych działań o charakterze korygującym w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń oraz minimalizacji ryzyka.
 • Podejmowanie nowych inicjatyw mogących przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.
 • Nie wyciąganie konsekwencji (sprawiedliwa kultura) w celu zachęcania do skutecznego zgłaszania incydentów i zagrożeń.
 • System zbierania, analizy i dzielenia się danymi związanymi z bezpieczeństwem, pochodzącymi z działalności operacyjnej.
 • Kompetentne badanie wypadków, zdarzeń oraz incydentów, identyfikacja systemowych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa (zamiast skupiania się na obwinianiu za rezultaty takich niedociągnięć). Integracja szkolenia w zakresie bezpieczeństwa (łącznie z czynnikiem ludzkim) dla personelu operacyjnego oraz zapewnienie motywacji, kompetencji i świadomości bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Dzielenie się nabytym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa oraz najlepszymi praktykami poprzez aktywną wymianę informacji na temat bezpieczeństwa z innymi organizacjami.
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu świadomości bezpieczeństwa i nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na terenie MPL Katowice.
 • Systematyczny nadzór nad bezpieczeństwem oraz monitorowanie działań w celu oceny realizacji założeń w zakresie bezpieczeństwa bądź eliminacji pojawiających się obszarów problemowych.

Nie mogą być tolerowane zachowania umyślnie godzące w bezpieczeństwo i działania rażąco niedbałe (gdy skutek danego zachowania można było przewidzieć).

Nie należy wyciągać konsekwencji gdy błędne zachowania i decyzje są wynikiem braku przeszkolenia lub braku doświadczenia albo w przypadku dobrowolnego zgłoszenia, jednakże każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Polityka bezpieczeństwa GTL S.A. podlega aktualizacji, w zależności od wyników podejmowanych działań oraz bieżących trendów w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Jako zarządzający lotniskiem Katowice-Pyrzowice dokładamy należytej staranności i angażujemy niezbędne zasoby, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa na lotnisku z pożytkiem dla naszych klientów i kontrahentów.

Zarządzający lotniskiem Katowice-Pyrzowice zapewnia, że system zarządzania jakością oraz monitorowanie spełnienia wymagań obejmuje działania związane z dostarczaniem danych i informacji lotniczych w celu zaspokojenia potrzeb różnych użytkowników.

Reklama