Ochrona środowiska

Wstęp

Jednym z priorytetów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, zarządzającego Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, są zagadnienia związane z ochroną środowiska.

GTL SA nie ogranicza się do działania zgodnie z zakresem objętym wyłącznie przepisami obowiązującego prawa, ale dąży do tego, aby być liderem w kwestiach ochrony środowiska, budując swój wizerunek i opinię, jako firmy przyjaznej środowisku u potencjalnych klientów oraz pracowników.

Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, w tym normę środowiskową ISO 14001. Ponadto inwestycje planowane do realizacji na terenie portu lotniczego uwzględniają technologie niskoenergetyczne oraz zgodne z BAT (Best Available Techniques).

Ochrona zasobów naturalnych

Spółka w minionych latach zmieniła medium zasilania obiektów w centralne ogrzewanie z oleju opałowego oraz węgla na zasilanie gazem ziemnym wysokometanowym.

Dodatkowo w trakcie realizacji kolejnych obiektów układy centralnego ogrzewania wspomagane są kolektorami słonecznymi.

Od 2014r. prowadzona jest sukcesywna wymiana kotłów grzewczych na nowoczesne, wysokosprawne urządzenia wyposażone w wymienniki ciepła.

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej

Spółka prowadzi sukcesywną wymianę źródeł światła na oświetlenie LED. W przypadku realizacji nowych inwestycji brany jest również pod uwagę element związany z ograniczeniem zużycia energii w nowych obiektach.

Ochrona zasobów wody

Na lotnisku pełni dyżur przez całą dobę Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza, której członkowie odbywają regularnie szkolenia w najlepszych ośrodkach na świecie i posiadają stosowny sprzęt do natychmiastowego zabezpieczenia miejsc ewentualnych wycieków.

Na wszystkich odprowadzalnikach wód z powierzchni utwardzonych lotniska zostały zamontowane systemy podczyszczania wód deszczowych, chroniące odbiorniki przed zanieczyszczeniem.

Zrealizowano siedem zbiorników retencyjnych posiadających regulatory przepływu pozwalających na zabezpieczenie odbiorników przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem oraz zamuleniem.

Stan wód odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych oraz jakość wód rozsączanych jest regularnie badana, a wyniki badań przekazywane są do odpowiednich organów kontrolnych.

Lotnisko posiada dedykowane stanowisko do odladzania samolotów, gdzie ścieki z odladzania oddzielane są od wód roztopowych i deszczowych. Powstałe ścieki z procesu odladzania mogą zostać odpowiednio zagospodarowane zależnie od zawartych w nich zanieczyszczeń.

Ochrona przed hałasem

Zgodnie z art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska od 2014r. prowadzone jest w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach ciągłe monitorowanie hałasu pochodzącego z operacji lotniczych. Z przedmiotowych badań regularnie sporządzane są sprawozdania, które przekazywane są do organów nadzoru środowiskowego.

W związku z ograniczeniem narażenia populacji na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu pochodzącego z ruchu lotniczego Uchwałą nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. powołano obszar ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Przedmiotowy obszar jest administracyjno-prawną formą ochrony środowiska, dopuszczoną obowiązującymi przepisami pozwalającymi na realizację konkretnych obiektów użyteczności publicznej, dla których ze względu na ich specyfikację nie jest możliwe ograniczenie oddziaływania ponadnormatywnego do działki należącej do inwestora.

Gospodarka odpadami

Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach prowadzi zrównoważoną gospodarkę odpadami zgodną z Uchwałą Rady Gminy Ożarowice oraz w oparciu o posiadane pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Wszystkie kategorie odpadów na terenie portu są zbierane selektywnie i następnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom posiadającym instalacje pozwalające na odzysk surowców wtórnych oraz umożliwiających finalne unieszkodliwienie danej kategorii odpadów.

Reklama