Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
  2. Cel przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z załącznikiem 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz załącznikiem nr 1 do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej obszar zarządzanego przez nas lotniska podlega nadzorowi systemu wizyjnego („VSS”), który umożliwia nam rejestrowanie obrazów i dźwięków z określonych stref, obszarów, obiektów lub pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym w celu nadzoru oraz zwiększenia bezpieczeństwa tych stref, obszarów, obiektów i pomieszczeń. System ponadto rejestruje sylwetkę, wizerunek osób, numery tablic rejestracyjnych, markę pojazdu oraz dźwięk z wybranych stref.
  3. Odbiorca danych osobowych: uprawnieni pracownicy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.
  4. Dane zbierane są w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z zał. 17 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz zał. nr 1 do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
  5. Dane pozyskiwane są automatycznie a ich pozyskanie stanowi warunek konieczny umożliwiający przebywanie na terenie MPL Katowice.
  6. Termin przechowywania Danych: Nagrania z monitoringu usuwane są przez nas automatycznie. Termin przechowywania nie przekracza 3 miesięcy, od daty ich pozyskania, chyba że istnieje konkretny powód ich zatrzymania. Na przykład organ ścigania może poprosić nas o zatrzymanie nagrań przedstawiających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wypadku.
  7. Profilowanie: nie dotyczy.
  8. Zamiar przekazania Danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: nie dotyczy.
  9. Inspektor ochrony danych, kontakt: rodo@gtl.com.pl
  10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Danych z monitoringu wizyjnego nie można poprawiać ze względów technicznych oraz nie podlegają prawu do uzyskania kopii - może to naruszać prawa i wolności innych osób, które znajdują się na nagraniu.

Reklama