Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu   jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.  oddział w Pyrzowicach ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z załącznikiem nr 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz załącznikiem nr 1 do Narodowego Programy Ochrony Infrastruktury Krytycznej obszar zarządzanego przez GTL S.A. lotniska podlega nadzorowi systemy wizyjnego („VSS”), który umożliwia rejestrowanie obrazów i dźwięku z określonych stref, obszarów lub pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym. System rejestruje sylwetkę, wizerunek osób, numery tablic rejestracyjnych markę pojazdu oraz dźwięk z wybranych stref.
 3. Odbiorca danych osobowych: uprawnieni pracownicy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. oraz podmioty lub organy, którym na podstawie przepisów prawa zostaną udostępnione dane,a także podmioty świadczące usługi związane z dostępem do danych, np. prawnicze, audytorskie.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych.
 5. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, f RODO, tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego załącznika nr 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz załącznika nr 1 do Narodowego Programy Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
 6. Dane pozyskiwane są automatycznie, a ich pozyskanie stanowi warunek konieczny umożliwiający przebywanie na terenie MPL Katowice
 7. Termin przechowywania Danych: Nagrania z monitoringi usuwane są przez nas automatycznie. Termin przechowywania nie przekracza 3 miesięcy, od daty ich pozyskania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Profilowanie: nie dotyczy.
 11. Zamiar przekazania Danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Nie dotyczy.
 12. Inspektor ochrony danych GTL SA, kontakt: rodo@gtl.com.pl
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Danych z monitoringu wizyjnego nie można poprawiać ze względów technicznych, prawo do uzyskania kopii - nie może naruszać praw i wolności osób, które znajdują się na nagraniu.

Reklama