Hlavním cílem společnosti Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. jako správce Mezinárodního letiště Katowice je rozvoj našeho letiště a dbalost na vysoký standard poskytovaných služeb.

Tohoto cíle dosahujeme rozšiřováním infrastruktury, angažovanosti vzdělaného personálu a využíváním moderních technologií s dodržením nadřazené zásady, kterou je zajištění prakticky možné a akceptovatelné úrovně bezpečnosti, shodné s národními a mezinárodními standardy.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování stavu bezpečnosti.

Letištní společenství je povinné přispívat svou činností k dodržování a zvyšování bezpečnostních standardů. Letištní personál, uživatelé a obchodní partneři podporují zavádění a rozvíjení bezpečnostní politiky na Mezinárodním letišti Katowice.

Představenstvo, management a všichni zaměstnanci zodpovídají za realizaci úkolů z oblasti bezpečnosti a zajištění, že veškeré závazné bezpečnostní standardy se dodržují a používají. Protože bezpečnost letových operací vnímáme na stejné úrovni jako obchodní zájmy společnosti, představují pro nás prioritní cíl tržní a organizační strategie.

V souladu s platnými zákony musí být ve stanoveném čase nahlášeny letecké události a okolnosti, které měly nebo mohly mít vliv na bezpečnost letu. Vybízíme k nahlašování jiných událostí spojených s bezpečností. Účelem nahlašování událostí spojených s bezpečností a jejich interního šetření je zlepšení bezpečnosti.

K udržení bezpečnostních rizik na přijatelné úrovni při stále narůstající úrovni aktivity používáme:

 • Metody řízení rizika založené na výzkumu, zkušenostech a nejlepší praxi.
 • Správné strukturalistické organizační zásady, které přiřazují povinnosti, kompetence a odpovědnost v oblasti bezpečnosti na každé úrovni organizace, s plným zapojením představenstva do řízení bezpečnosti.
 • Podnikovou bezpečnostní kulturu zohledňující bezpečnou praxi, která nabádá k projednávání otázek spojených s bezpečností a aktivnímu řízení bezpečnosti, a tímto věnuje stejnou pozornost výsledkům jako v případě finančního řízení.
 • Účinné zavádění standardních provozních postupů, včetně používání kontrolních seznamů a poskytování pokynů a informací.
 • Efektivní nápravná opatření za účelem vyloučení nebo omezení nebezpečí a minimalizování rizika.
 • Nové iniciativy, které mohou přispět k růstu úrovně bezpečnosti.
 • Nevyvozování důsledků (spravedlivá kultura) pro podporu účinného nahlašování incidentů a nebezpečí.
 • Systém shromažďování, analýzy a sdílení údajů spojených s bezpečností, pocházejících z provozní činnosti.
 • Řádné vyšetřování nehod, událostí a incidentů, identifikaci systémových nedostatků v oblasti bezpečnosti (místo obviňování z důsledků takových nedostatků). Integrace školení v oblasti bezpečnosti (společně s lidským faktorem) pro provozní personál a zajištění motivace, kompetencí a bezpečnostního povědomí všech zaměstnanců. Sdílení zkušeností získaných v oblasti bezpečnosti a nejlepší praxe formou aktivní výměny informací na téma bezpečnosti s jinými organizacemi.
 • Zajištění příslušné úrovně bezpečnostního povědomí a dohled nad externími subjekty, které poskytují služby v areálu Mezinárodního letiště Katowice.
 • Systematický dohled nad bezpečností a monitorování činností pro posouzení realizace stanovených cílů v oblasti bezpečnosti nebo odstranění vznikajících problémových oblastí.
 • Nelze tolerovat chování úmyslně poškozující bezpečnost a hrubou nedbalost (když následek daného chování bylo možné předvídat).

Nelze vyvozovat důsledky, když nesprávné chování a špatná rozhodnutí vznikají v důsledku nedostatečného zaškolení nebo chybějících zkušeností nebo v případě spontánního nahlášení, avšak každý případ se bude posuzovat individuálně.

Politika bezpečnosti společnosti GTL S.A. je aktualizována s ohledem na výsledky prováděných opatření a současné trendy v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

Jako správce letiště Katowice-Pyrzowice vynakládáme náležitou pečlivost a zapojujeme veškeré nezbytné zdroje, abychom zajistili nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti na letišti ve prospěch našich klientů a obchodních partnerů.

Správce letiště Katowice-Pyrzowice ujišťuje, že systém řízení jakosti a monitorování splňuje požadavky, obsahuje činnosti související s poskytováním leteckých údajů a informací ke spokojenosti různých uživatelů.

Reklama