O funduszach

Informacje o funduszach Unii Europejskiej z których korzysta Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport

Program Wspólnotowy TEN-T

polish_tentea_logo.gif (4 KB)

Fundusz TEN-T to program pomocowy Unii Europejskiej w dziedzinie transportu skierowany do wszystkich państw członkowskich UE. O finansowanie z funduszu TEN-T mogą ubiegać się podmioty państwowe oraz prywatne działające w sferze usług publicznych, a także Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Środki z budżetu TEN-T są przeznaczone dla projektów wspólnego zainteresowania, które:

  • przyczynią się do zrównoważenia rozwoju sieci transportowej na obszarze całej Wspólnoty,
  • zapewnią spójność oraz interoperacyjność transeuropejskiej sieci transportowej oraz dostępu do niej integrują wszystkie rodzaje transportu,
  • przyczyniają się do ochrony środowiska oraz podwyższenia standardów bezpieczeństwa.

Fundusz Spójności

fundusz-spojnosci.gif (8 KB)

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

Fundusz Spójności współfinansuje projekty dotyczące ochrony środowiska i infrastruktury transportowej o wartości przekraczającej 10 mln euro. Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego.

Reklama