Limity bezcłowe

Przydatne informacje dotyczące limitów bezcłowych

Przywóz rzeczy znajdujących się w bagażu osobistym podróżnego - limity wartościowe i ilościowe 

Import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego transportem lotniczym z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju zwalnia się od VAT (a co za tym idzie od należności celnych przywozowych) do równowartości 430 EUR.

Do ww. wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego, wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm.

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zwolnieniu podlegają następujące ilości ww. towarów:

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: 

 • papierosy – 200 sztuk lub
 • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk lub
 • cygara – 50 sztuk lub
 • tytoń do palenia – 250 g

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

 • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub
 • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry i
 • wina niemusujące – 4 litry i
 • piwo – 16 litrów.

Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

Odlot

Podróżni odlatujący mają do wyboru stanowiska: „NIC DO ZGŁOSZENIA” - oznaczone emblematem koloru zielonego, lub „TOWARY, WARTOŚCI DEWIZOWE ORAZ KRAJOWE ŚRODKI PŁATNICZE DO ZGŁOSZENIA” - oznaczone emblematem koloru czerwonego. 

Stanowiska „TOWARY I WARTOŚCI DEWIZOWE DO ZGŁOSZENIA” oznaczone emblematem czerwonym są przeznaczone dla podróżnych, którzy wywożą wartości dewizowe i/lub krajowe środki płatnicze w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, oraz wywożących towary przeznaczone do działalności gospodarczej lub towary o charakterze handlowym, a także towary podlegające ograniczeniom wywozowym np. zabytki. 

Stanowiska „NIC DO ZGŁOSZENIA” oznaczone emblematem koloru zielonego są przeznaczone dla pozostałych podróżnych.

Kontakt

W celu kontaktu ze Służbą Celno-Skarbową prosimy o udanie się do Informacji Lotniskowej. Pracownik przekaże niezbędne informacje oraz zgłosi Państwa przybycie do funkcjonariusza.

Podróżni mający wątpliwości odnośnie przepisów celnych i dewizowych mogą zasięgnąć informacji pod numerem tel.: 
+48 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Przylot

Podróżny może wybrać korytarz zielony „NIC DO OCLENIA” jeżeli nie przewozi towarów przewyższających ulgi celne dla podróżnych.

Wszystkie towary przewyższające ulgi celne należy przed opuszczeniem hali przylotów zadeklarować przy stanowisku „TOWARY, WARTOŚCI DEWIZOWE I KRAJOWE ŚRODKI PŁATNICZE DO ZGŁOSZENIA” w korytarzu czerwonym.

Pisemnemu zgłoszeniu podlega przywóz z zagranicy wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych w kwocie równej lub przekraczającej łącznie równowartość 10 000 euro, a także złoto i platyna dewizowa niezależnie od wartości. 

Przywóz środków odurzających, przedmiotów zakazanych ze względu na obyczajność, ochronę środowiska, szkodliwych dla ludzi, zwierząt i roślin oraz zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu - jest zabroniony!

Naruszenie przepisów celnych lub dewizowych pociąga za sobą odpowiedzialność karno-skarbową.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Przepisy prawa zawarte są w aktach normatywnych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich, z którymi powinien zapoznać się każdy podróżny przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Sklepy wolnocłowe

Na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach w hali odlotowej Terminalu A i B funkcjonują sklepy wolnocłowe oferujące pasażerom podróżującym w ruchu międzynarodowym i opuszczającym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towary przeznaczone wyłącznie do wywozu.

Przywóz i wywóz gotówki 

Nie ma limitu na przywóz i wywóz pieniędzy dla podróżnych. Jednak ci, którzy nie lubią płacenia kartą i wybierają gotówkę powinni wiedzieć, że w momencie przekraczania granicy są zobowiązani zgłaszać w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną fakt posiadania krajowych lub zagranicznych środków płatniczych w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro. Należy również zgłaszać złoto dewizowe oraz platynę dewizową niezależnie od wartości.

Informacja o zakazie przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego przez podróżnych w bagażu osobistym

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 28 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Zabrania się przywozu na terytorium Unii Europejskiej, w bagażu osobistym: 

 • mięsa i produktów mięsnych (mięso, wędliny, tłuszcz zwierzęcy, kiełbasy, konserwy mięsne, ciasto nadziewane mięsem lub zawierających mięso, makarony (jeśli zawierają mięso lub mleko), sosy, zupy itp.,
 • mleka i produktów mlecznych (mleko, jogurt, śmietana, twaróg, kefir, sery, masło, mleko skondensowane, lody itp.,
 • karmy dla zwierząt domowych zawierającej mięso lub mleko (karma dla zwierząt domowych, zabawki do żucia dla psów).

Szczegółowy wykaz towarów objętych zakazem i zwolnieniami zawarty jest w załącznikach I i II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009.

Niezgłoszenie takich produktów może grozić wszczęciem postępowania karnego skarbowego oraz grzywną.

Reklama