Zakup dwóch samochodów elektrycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 5000kg, przeznaczonych do przewozu osób oraz jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Numer sprawy: U/21/DTO/2024

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Data wszczęcia: 08.04.2024

Termin składania ofert: 21.05.2024 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.05.2024 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/203 - zawierająca odesłanie do Platformy przetargowej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/tender/53329/summary  .

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Reklama