U/2/DIN/2024 Wybór Wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji projektu pn.: „Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katastrofy lub pożaru”

Numer sprawy: U/2/DIN/2024

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Termin składania ofert: 28.06.2024 10:00

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/52619/summary

logując się do niniejszego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 28.06.2024 10:30

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/52619/summary

Reklama