U/48/ZRP/2023 Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice

Numer sprawy: U/48/ZRP/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 1 000 000 PLN

Termin składania ofert: 12.02.2024 10:00

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/46182/summary

logując się do niniejszego posytępowania.

Termin otwarcia ofert: 12.02.2024 10:30

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiajacego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej składanych ofert. 

Specyfikacja:

Bezpośredni dostęp do dokumentacji projektowej:

https://gtl365.sharepoint.com/:f:/s/DZamowien/EgJn8pSkKy9Dp36y5s82gyoB4M6BeHwIk1lwjplPQZTvwg

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Załączniki do SWZ:

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia ośwaidczeń i dokumentów oraz komunikcji elektronicznej. 

 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/46182/summary

 

Reklama