V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“) sdělujeme, že:

 1. Správcem údajů je Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
 2. Účel zpracování osobních údajů: V souladu s přílohou 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a přílohou č. 1 Národního programu ochrany kritické infrastruktury podléhá areál letiště, které spravujeme, dohledu kamerového systému ("VSS"), který nám umožňuje zaznamenávat obraz a zvuk ve specifických zónách, oblastech, budovách nebo místnostech v uzavřeném přijímacím systému za účelem dohledu a zvýšení bezpečnosti těchto zón, oblastí, budov nebo místností. Systém také registruje postavy, podobizny osob, čísla registračních značek, značky vozidel a zvuk z vybraných zón.
 3. Příjemce osobních údajů: pověření zaměstnanci společnosti Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.
 4. Údaje jsou shromažďovány v souvislosti s právní povinností vyplývající z přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a z přílohy č. 1 Národního programu ochrany kritické infrastruktury.
 5. Údaje jsou získávány automaticky a jejich poskytnutí je nutnou podmínkou pro pobyt v areálu Mezinárodního letiště (MPL) v Katovicích.
 6. Doba uchovávání Údajů: Kamerové záznamy automaticky mažeme. Doba uchovávání nepřesahuje 3 měsíce ode dne jejich získání, ledaže existuje konkrétní důvod pro jejich zachování. Například orgány činné v trestním řízení nás mohou požádat o uchování záznamů, na kterých jsou zobrazeny skutečnosti týkající se podezření spáchání trestného činu nebo nehody.
 7. Lze podat námitky proti zpracování údajů, pokud je správce údajů chce dále zpracovávat pro marketingové účely, nebo proti poskytování osobních údajů jinému správci údajů.
 8. Profilování: není relevantní.
 9. Úmysl poskytovat Údaje do třetích států nebo mezinárodním organizacím: není relevantní.
 10. Inspektor ochrany údajů, kontakt: rodo@gtl.com.pl
 11. Osoba, jíž se údaje týkají, má právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Data z kamerových záznamů nelze opravovat z technických důvodů a nevztahuje se na ně právo na pořizování kopií – mohlo by dojít k porušení práv a svobod jiných osob, které jsou zachyceny na záznamu.

Reklama