Podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věstník EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dále jen „GDPR“, vás informujeme, že:

 1. Správcem osobních údajů pocházejících z monitorování je společnost Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. pobočka v Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
 2. Účel zpracování osobních údajů: podle přílohy č. 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví a přílohy č. 1 k Národnímu programu ochrany kritické infrastruktury podléhá areál letiště spravovaný společností GTL S.A. dohledovému videosystému („VSS“), který umožňuje zaznamenávat obraz a zvuk z určených zón, oblastí nebo místností v uzavřeném přijímacím systému. Systém zaznamenává siluetu, vzhled osob, čísla registračních značek, značku vozidla a zvuk z vybraných zón.
 3. Příjemci osobních údajů: pověření zaměstnanci společnosti Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. a subjekty nebo orgány, kterým podle zákona budou zpřístupněny údaje, a také subjekty poskytující služby související s přístupem k údajům, např. právnické, auditorské společnosti.
 4. Máte právo na přístup k obsahu údajů.
 5. Údaje jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. c), f) GDPR, tj. povinnosti uložené správci zákonem vyplývající z přílohy č. 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví a přílohy č. 1 k Národnímu programu ochrany kritické infrastruktury.
 6. Údaje jsou získávány automaticky a jejich získání je nezbytnou podmínkou pro pobyt v areálu MPL Katowice.
 7. Doba uchovávání údajů: záznamy z monitorování automaticky mažeme. Doba uchovávání nepřekračuje 3 měsíce od data jejich pořízení, s výjimkou situací, kdy obrazové záznamy představují důkaz v řízení vedeném podle zákona, tato doba se prodlužuje až do pravomocného ukončení řízení.
 8. Máte právo na výmaz nebo omezení zpracování vašich údajů.
 9. Máte právo vnést námitku proti zpracování vašich údajů.
 10. Profilování: netýká se.
 11. Záměr předat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: netýká se.
 12. Pověřenec pro ochranu osobních údajů GTL SA, kontakt: rodo@gtl.com.pl
 13. Subjekt údajů má právo vnést stížnost k dozorovému úřadu: předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Údaje z dohledového videosystému nelze z technických důvodů opravit, právo na získání kopie – nesmí porušit práva a svobodu osob, které jsou na záznamu.

Reklama