Projekty zrealizowane

Lista projektów inwestycyjnych i zakupowych zrealizowanych przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, zarządzające Katowice Airport, współfinansowaniu ze źródeł Unii Europejskiej

Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Wartość zadania: 5 769 500,89 PLN
Środki WFOŚiGW: 5 130 000,00 PLN

Celem zadania jest wykonanie remediacji w związku ze stwierdzeniem historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na terenie byłej powojskowej bazy paliw zlokalizowanej przy południowo-wschodniej granicy terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Analiza długoterminowego rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

Analiza długoterminowego rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

W dniu 24 listopada 2008 roku Komisja Europejska przyjęła Decyzję Nr K(2008)6965 o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu TEN-T dla Projektu: "Analiza długoterminowego rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach", Nr 2007-PL-92105-S. W dniu 24 września 2010 roku Komisja Europejska przyjęła Decyzję Nr K(2010)6694 modyfikującą poprzednią Decyzję.

W dniu 24 marca 2009 roku zawarte zostało Porozumienie Wykonawcze pomiędzy Ministrem Infrastruktury (Instytucja Zarządzająca dla programu TEN-T) a Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA, określające prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej i Beneficjenta w zakresie realizacji i zarządzania Projektem oraz w odniesieniu do rozliczania pomocy finansowej Wspólnoty przyznanej na jego realizację.

Projekt miał na celu przygotowanie analiz związanych z długoterminowym rozwojem Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach oraz przedstawienie ogólnego planu rozwoju portu lotniczego. Realizacja Projektu przyczyniła się do podjęcia działań, które wpłyną na uzyskanie większej przepustowości Portu w zakresie obsługi pasażerów przy zwiększonym poziomie ochrony. Realizacja Projektu wzmocniła status portu lotniczego, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.

Szacunkowe, łączne koszty projektu wyniosły 0,84 mln EURO. Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach otrzymał bezzwrotną pomoc finansową z budżetu TEN-T w wysokości 0,34 mln EURO na następujące prace projektowe i studialne przyszłych inwestycji:

 • przygotowanie ogólnego planu dla Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice"
 • analizy dotyczące rozbudowy infrastruktury, obejmujące swoim zakresem:
 • plan i projekt płyty postojowej dla samolotów w niebezpieczeństwie wraz z przygotowaniem dokumentacji płyty postojowej (stanowiska) do odladzania samolotów,
 • plan modernizacji systemu odwadniającego w porcie lotniczym,
 • plan i projekt wieży obserwacyjnej dla straży pożarnej wraz z centrum koordynacji,
 • plan i projekt nowych kanałów technicznych i dróg patrolowych,
 • plan i projekt nowego hangaru technicznego,
 • projekt systemu informacji geograficznej (SIG) dotyczący kontroli stanu pasa startowego,
 • oraz audyt zewnętrzny Projektu.

Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
DZIAŁANIE: 8.4. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

Głównym celem priorytetu jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.Celami szczegółowymi priorytetu są poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa stanu dróg krajowych położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią, usprawnienie zarządzania ruchem, poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. podpisało w dniu 08.12.2009 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę dotyczącą dofinansowania realizacji projektu pn. "Zakup pojazdów specjalnych w celu poprawy bezpieczeństwa MPL Katowice".Projekt obejmował  zakup:

 • Lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 natychmiastowej interwencji,
 • Lotniskowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6x6,
 • Lotniskowej posypywarko-polewarki do odladzania powierzchni operacyjnych,
 • Lotniskowej zamiatarki letniego utrzymania.

Całkowity koszt projektu wyniósł 10.028.725,98 zł (łącznie z VAT). Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych wyniosło - 7.083.683,51 zł. Celem realizacji projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotniska i sprawności działania służb odpowiedzialnych za utrzymanie strefy operacyjnej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych jak również dostosowanie do standardów wynikających z obowiązujących aktów prawnych krajowych i unijnych.

Port lotniczy w Katowicach – modernizacja i rozbudowa infrastruktury lotniskowej i portowej

Port lotniczy w Katowicach – modernizacja i rozbudowa infrastruktury lotniskowej i portowej

Projekt obejmował dwa zadania:

 • Rozbudowę płyty postojowej nr 1 w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D.
  Zadanie zostało ukończone w czerwcu 2013 roku. Łącznie w ramach tej inwestycji powstało 15 ha nowych nawierzchni lotniskowych. Na nowej płycie postojowej o powierzchni 110 tys. m kw. może stanąć jednocześnie trzynaście średniodystansowych statków powietrznych: 10 samolotów kodu C (np. Airbus 320) i 3 kodu D (Boeing 757) lub zamiennie 7 samolotów kodu C i 5 kodu D. W ramach inwestycji zmodernizowano drogi kołowania E1, E2 i D, gdzie powstało 39 tys. m kw. nowych nawierzchni lotniskowych. Tym samym ww drogi kołowania przystosowane zostały do obsługi szerokokadłubowych samolotów o kodzie referencyjnym E (np. Boeing 747 "Jumbo Jet").
 • Budowę nowej drogi startowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
  Realizacja zadania rozpoczęła się w grudniu 2012 roku. Operacyjne oddanie do użytku nowej drogi startowej odbyło się 28 maja 2015 roku. Nowa droga startowa mierzy 3200 metrów długości i 45 metrów szerokości. Powierzchnia nowej drogi startowej wraz z układem głównych dróg kołowania L, N, R i S wyniosi 208,5 tys. m kw. Nowa droga startowa jest wyposażona w świetlne i radiowe pomoce nawigacyjne umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych w CAT II, czyli przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 m i tzw. wysokości decyzji poniżej 60 m, lecz nie niższej niż 30 m. Przy drodze startowej zostały zainstalowane również urządzenia systemu METEO, w tym m.in. system ICE ALERT alarmujący o wystąpieniu oblodzenia na nawierzchni.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć pod adresem:
www.pois.gov.pl

Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice

Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który obejmuje znaczące inwestycje, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki mających kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Wartość projektu wyniosła 148 052 094 zł. Wielkość dofinansowania wyniosła 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli 57 381 259 zł.

Zadania zrealizowane w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice” to:

 • Modernizacja istniejącego hangaru
 • Budowa nowego hangaru
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Etap I - modernizacja systemu odwadniającego w porcie lotniczym
 • Budowa nowej bazy CARGO - Etap I (budowa płyty postojowej cargo wraz z drogą kołowania E0)
 • Budowa terminalu przylotowego
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II - budowa stanowiska odladzania samolotów

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć pod adresem: 
www.pois.gov.pl

Reklama