Ptaki i zagospodarowanie gruntów

Zasady polityki bezpieczeństwa dotyczące hodowli ptaków wokół lotniska

Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i ciągłości operacji lotniczych, przepisy lotnicze wskazują, aby wokół lotniska wyznaczyć obszary, na których zabrania się hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzające zagrożenie dla przelatujących statków powietrznych. Istotnym jest, aby w odległości 7 km od punktu odniesienia lotniska (ARP) nie dopuścić do budowy obiektów lub sposobu zagospodarowania gruntów, które mogą sprzyjać zwiększeniu liczebności ptaków.

W celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla ruchu statków powietrznych korzystających z lotniska Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uzgadnia min. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty decyzji o warunkach zabudowy dla samorządów.

Zgodnie z art. 876ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz.235) zabrania się:

  1. budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego w rejestrze lotnisk,
  2. hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi.

Obszary wyznaczone na podstawie powyższych przepisów określono na poniższej mapie.

pdf Mapa - ptaki i zagospodarowanie terenu Pobierz

Wymogi prawne dotyczące sposobu zagospodarowania terenu wokół lotniska dotyczą również ograniczeń wysokościowych dla zabudowy i obiektów naturalnych (drzewa, krzewy). Szczegóły dostępne w zakładce Przeszkody lotnicze.

Więcej informacji dostępne u zarządzającego lotniskiem:

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice
+48 32 39 27 200
+48 32 39 27 376
biuro-zarzad@gtl.com.pl

Reklama