Przeszkody lotnicze

Zasady polityki bezpieczeństwa dotyczące przeszkód lotniczych

Przestrzeń powietrzna wokół lotniska zabezpiecza się przed wszelkimi przeszkodami, tak aby umożliwić bezpieczne i niezakłócone operacje statków powietrznych.

W tym celu zostały określone powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska spełniających wymogi przepisów międzynarodowych (ICAO), europejskich (EASA) oraz krajowych. Mapa powierzchni ograniczających i wykazu przeszkód lotniczych jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przekazywana do samorządów w okolicy lotniska.

Obiekty naturalne i sztuczne, w tym obiekty budowlane, położone w granicach powierzchni ograniczających przeszkody nie mogą być wyższe niż wysokości określone przez te powierzchnie. Przy obliczaniu wysokości obiektu uwzględnia się także umieszczone na nim kominy, reklamy, anteny oraz inne urządzenia, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie. Za przeszkody lotnicze uznaje się obiekty:

  • wyższe niż wysokości określone przez powierzchnie ograniczające,
  • o wysokości od 100m powyżej otaczającego terenu lub wody,
  • występujące w pasie drogi startowej,
  • inne obiekty, które w wyniku oceny i analizy zostały uznane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako potencjalne zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.

pdf Mapa przeszkód lotniczych Pobierz

pdf Zgłoszenie przeszkody lotniczej Pobierz

Każdy nowy obiekt stały (budynki, budowle) lub o charakterze tymczasowym (dźwigi, żurawie budowlane) w otoczeniu lotniska wymaga przeprowadzenia oceny w celu stwierdzenia czy obiekt stwarza niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy prawo lotnicze zgodę na powstanie obiektu stałego o charakterze trwałym, którego wysokość przekracza wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody udziela, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
www.ulc.gov.pl

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy prawo lotnicze, dopuszcza się postawienie obiektów o charakterze tymczasowym po uzgodnieniu parametrów i lokalizacji obiektu z zarządzającym lotniskiem oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Dla uzyskania uzgodnienia warunków posadowienia obiektu tymczasowego od zarządzającego lotniskiem stosuje poniższy formularz. Dane stanowią minimalną zawartość w celu publikacji NOTAM o przeszkodach na lotnisku oraz w jego otoczeniu. Dodatkowa informacja o lokalizacji przeszkody może być rozszerzona o opisowe określenie lokalizacji.

docx Formularz zgłoszenia przeszkody lotniczej lub sprzętu budowlanego Pobierz

Formularz powinien być przesłany na adres dop@gtl.com.pl z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin. Jest to spowodowane koniecznością weryfikacji obiektu względem powierzchni ograniczających wysokość zabudowy. Wnioskujący zobowiązany jest ponadto uzgodnić warunki posadowienia obiektu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz uzyskać informację o wpływie planowanego posadowienia obiektu na procedury startów i lądowań.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
www.pansa.pl
 
Więcej informacji o możliwości lokalizacji i pracy dźwigów/żurawi w otoczeniu lotniska dostępne są u Dyżurnego Operacyjnego Portu:
+48 32 39 27 262
+48 602 746 066
dop@gtl.com.pl

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

Reklama