Przeszkody lotnicze

Zasady polityki bezpieczeństwa dotyczące przeszkód lotniczych

Przestrzeń powietrzna wokół lotniska zabezpiecza się przed wszelkimi przeszkodami, tak aby umożliwić bezpieczne i niezakłócone operacje statków powietrznych.

W tym celu zostały określone powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska spełniających wymogi przepisów międzynarodowych (ICAO), europejskich (EASA) oraz krajowych. Mapa powierzchni ograniczających i wykazu przeszkód lotniczych jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przekazywana do samorządów w okolicy lotniska.

Zgodnie z art. 87 oraz 874 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, obiekty naturalne i sztuczne, w tym obiekty budowlane położone w granicach powierzchni ograniczających przeszkody nie mogą być wyższe niż wysokości określone przez te powierzchnie. Przy obliczaniu wysokości obiektu, uwzględnia się także umieszczone na nim kominy, reklamy, anteny oraz urządzenia, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie. Ponadto, zabrania się na terenie znajdującym się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody sadzenia, uprawy lub dopuszczania do wzrostu drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą oraz drzewa lub krzewu zasłaniającego świetlne systemy podejścia. Za przeszkody lotnicze uznaje się obiekty:

 • wyższe niż wysokości określone przez powierzchnie ograniczające,
 • o wysokości od 100m powyżej otaczającego terenu lub wody,
 • występujące w pasie drogi startowej,
 • inne obiekty, które w wyniku oceny i analizy zostały uznane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako potencjalne zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.

pdf Mapa przeszkód lotniczych Pobierz

Każdy nowy obiekt stały (budynki, budowle) lub o charakterze tymczasowym (dźwigi, żurawie budowlane) w otoczeniu lotniska wymaga przeprowadzenia oceny w celu stwierdzenia czy obiekt stwarza niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy prawo lotnicze zgodę na powstanie obiektu stałego o charakterze trwałym, którego wysokość przekracza wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody udziela, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
www.ulc.gov.pl

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy prawo lotnicze, dopuszcza się postawienie obiektów o charakterze tymczasowym po uzgodnieniu parametrów i lokalizacji obiektu z zarządzającym lotniskiem oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Dla uzyskania uzgodnienia warunków posadowienia obiektu tymczasowego na lotnisku lub w jego otoczeniu stosuje następujące zasady:

 1. Podmiot wnioskujący o posadowienie obiektu o charakterze tymczasowym (np. dźwig) przesyła do Dyżurnego Operacyjnego Portu wniosek składający się z formularza oraz mapy/rysunku obrazującego lokalizację obiektu.
   
  docx Formularz Pobierz
  jpg Przykład oznaczenia na mapie Pobierz
 2. Dyżurny Operacyjny Portu weryfikuje parametry i lokalizację zgłoszonego obiektu pod względem naruszenia powierzchni ograniczających oraz wpływu na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Następnie w zależności od sytuacji:
  1. dla obiektów, które nie przekraczają powierzchni ograniczających i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa operacji lotniczych wydaje pisemną zgodę na posadowienie tymczasowego obiektu na terenie lub w otoczeniu lotniska
  2. dla obiektów, przekraczających powierzchnie ograniczające lub które nie przekraczają powierzchni ograniczających ale mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych informuje wnioskującego o konieczności dokonania uzgodnienia warunków posadowienia tymczasowego obiektu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

   Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
   ul. Wieżowa 8
   02-147 Warszawa
   www.pansa.pl

   Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym PAŻP dostępne są na stronie www.pansa.pl/przeszkody-lotnicze.
 3. Po otrzymaniu opinii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wpływie planowanego obiektu na procedury lotu, podmiot wnioskujący przesyła informacje do Dyżurnego Operacyjnego Portu. Decyzję w imieniu zarządzającego lotniskiem podejmuje Dyrektor Portu lub jego zastępca lub Kierownik Działu Służby Dyżurnej, a w czasie ich nieobecności Dyżurny Operacyjny Portu.

  Zgodnie z par. § 52. ust. 1. Rozporządzenia Min. Infr. z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym dopuszcza się powstanie obiektu, o którym mowa w art. 87 ust. 4 ustawy, w granicach:
  1. powierzchni podejścia lub powierzchni wznoszenia na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  2. powierzchni ograniczających przeszkody innych niż powierzchnie, o których mowa w pkt 1, na czas nie dłuższy niż 24 miesiące
  o ile nie będzie stanowił niedopuszczalnego zagrożenia dla ruchu statków powietrznych.
 4. Dyżurny Operacyjny Portu informuje pisemnie wnioskującego (pismo lub e-mail) o wydanej zgodzie na powstanie obiektu tymczasowego stanowiącego przeszkodę lotniczą oraz o obowiązku zgłoszenia przez wnioskodawcę do Prezesa ULC uzgodnienia zarządzającego lotniskiem i PAŻP.
 5. Dyżurny Operacyjny Portu wprowadza wydane zgody lub odmowy do stosownego rejestru.

Więcej informacji o możliwości lokalizacji i pracy dźwigów/żurawi w otoczeniu lotniska dostępne są u Dyżurnego Operacyjnego Portu:
+48 32 39 27 262
+48 602 746 066
dop@gtl.com.pl

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

Reklama