Drony i lasery

Zasady uzyskiwania zgody na wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych, organizowania pokazów z użyciem światła (lasery, sztuczne ognie) lub balonów napełnianych helem i lampionów w okolicy lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT)

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

Ze względów bezpieczeństwa loty bezzałogowych statków powietrznych (drony, modele latające) ograniczone są w niektórych strefach przestrzeni powietrznej lotniska:

  • Loty nad terenem lotniska niezależnie od rodzaju lub typu bezzałogowego statku powietrznego wymagają uzyskania zezwolenia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (GTL SA) jako zarządzającego lotniskiem.
  • Loty wykonywane nad terenem lotniska i w jego otoczeniu wymagają uzyskania zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). PAŻP nie udziela zgody na loty nad terenem lotniska bez wcześniejszego przedstawienia zgody GTL SA.

Na stronie dronemap.pansa.pl PAŻP udostępnił mapę stref geograficznych, które zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/947/UE oraz wytycznymi nr 17/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązują Bezzałogowe Statki powietrzne. Mapa oprócz prezentowania stref wyświetla informacje o warunkach jakie w wybranej lokalizacji należy spełnić, aby można było wykonać lot dronem.

Mapa ma charakter informacyjny i nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapoznania się z wszystkimi dostępnymi depeszami NOTAM/AUP/UUP. Na pilocie BSP spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualnymi ograniczeniami.

Zasady korzystania z aplikacji DroneMap znajdują się w Instrukcji obsługi dostępnej po lewej stronie menu oraz na stronie internetowej www.pansa.pl/dronemap-sprawdz-strefy-zanim-polecisz

Loty bezzałogowych statków powietrznych nad terenem lotniska oraz w jego otoczeniu wykonywane są w ramach systemu Pansa UTM utm.pansa.pl/#/login oraz z wykorzystaniem aplikacji checkin.pansa.pl.

W celu uzyskania zgody PAŻP na wykonywanie lotów nad lotniskiem lub w jego otoczeniu należy utworzyć konto użytkownika na stronach utm.pansa.pl/#/login oraz checkin.pansa.pl i postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Dla lotów wykonywanych nad terenem lotniska operator BSP ma obowiązek zapewnić dwukierunkową łączność pomiędzy wykonującym loty i kontrolerem TWR za pomocą łączności naziemnej TETRA. 

W celu otrzymania zgody GTL SA (zarządzającego lotniskiem), należy pobrać poniższy formularz na wykonanie lotu BSP.
 
docx Formularz do pobrania Pobierz
 
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać do Dyżurnego Operacyjnego Portu:
dop@gtl.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
+48 602 046 066
+48 32 39 27 262

Informacje na temat zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi znajdują się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl/pl/drony oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej www.pansa.pl/u-space/.

ORGANIZOWANIE POKAZÓW Z UŻYCIEM ŚWIATŁA (LASERY, SZTUCZNE OGNIE) LUB BALONÓW NAPEŁNIANYCH HELEM I LAMPIONÓW W OTOCZENIU LOTNISKA

Zabrania się emitowania lub powodowania emisji, w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.

W celu organizacji pokazów z użyciem światła w okolicy lotniska należy upewnić się czy planowany rejon pokazów znajduje się w strefie, gdzie emisja laserów i innych świateł podlega ograniczeniom i wymaga uzyskania odpowiedniej zgody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Mapa określająca zasięg strefy dla lotniska jest dostępna w AIP Polska ENR 5.3.2 oraz na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Mapy online) i PAŻP:
ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/lampiony-balony
www.pansa.pl/OPS/mapy/mapa_swiatla.html

W przypadku wypuszczania balonów wypełnionych helem lub lampionów zgoda PAŻP jest wymagana w sytuacji, gdy miejsce wypuszczenia znajduje się w strefie 18500m (10NM) od punktu odniesienia lotniska (ARP). Zasięg strefy został zobrazowany na mapie dostępnej w AIP Polska ENR 5.3.2 oraz na stronie PAŻP:
www.pansa.pl/OPS/mapy/mapa_balony.html

Strefa dla ogni sztucznych

Przestrzeń powietrzna w bezpośrednim otoczeniu lotniska w promieniu 9 250 m (5 NM) od punktu odniesienia lotniska. Mapa na której zobrazowano zasięg strefy gdzie organizacja pokazów z użyciem sztucznych ogni podlega ograniczeniom dostępna jest w AIP Polska ENR 5.3.2 oraz na stronie PAŻP:
www.pansa.pl/OPS/mapy/mapa_fajerwerki.html

WNIOSKI I FORMULARZE

Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania zgody PAŻP wówczas należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej PAŻP w zakładce Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1: www.pansa.pl/asm1
 
Wypełniony formularz należy przesłać na adres asm1@pansa.pl (preferowane) lub wysłać faksem pod numer +48 22 574 57 13 lub +48 22 574 57 69.
 
PAŻP na podstawie danych zamieszczonych w formularzu opublikuje ostrzeżenie nawigacyjne w formie NOTAM oraz pisemnie odpowie każdemu zgłaszającemu pouczając go o spoczywających na nim obowiązkach np. konieczności uzyskania bezpośredniej telefonicznej zgody od kontrolera ruchu lotniczego lotniska w Pyrzowicach na rozpoczęcie pokazu lub wypuszczenie balonów/ lampionów. Jeżeli lokalizacja pokazu znajduje się poza wyznaczonymi strefami - wówczas nie ma potrzeby wysyłania wniosku.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 w PAŻP:
+48 22 574 67 11
+48 22 574 57 24
+48 22 574 57 25

SANKCJE KARNE

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 210-212 ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora pokazu, który dopuści do zdarzeń opisanych jak wyżej.

Reklama