Ochrana životního prostředí

Úvod

Jednou z priorit společnosti Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, provozovatele Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach, jsou otázky spojené s ochranou životního prostředí.

Společnost GTL SA se neomezuje na činnosti v souladu s rozsahem, na který se vztahují pouze předpisy závazného práva, ale usiluje být lídrem v otázkách ochrany životního prostředí a budovat tak své image a názor, jako firmy šetrné k životnímu prostředí, u potenciálních klientů a zaměstnanců.

Společnost zavedla integrovaný systém řízení, včetně environmentální normy ISO 14001. Kromě toho investice plánované k realizaci v areálu letiště zohledňují nízkoenergetické technologie a shodné s BAT (Best Available Techniques).

Ochrana přírodních zdrojů

Společnost v minulých letech změnila tepelný zdroj pro ústřední topení vytápějící objekty z topného oleje a uhlí na zemní plyn s vysokým obsahem metanu.

Kromě toho během realizace dalších objektů systémy ústředního topení podporují sluneční kolektory.

Od roku 2014 se provádí postupná výměna topných kotlů na moderní, vysoce účinná zařízení vybavena tepelnými výměníky.

Omezení spotřeby elektrické energie

Společnost provádí postupnou výměnu světelných zdrojů na LED osvětlení. V případě realizace nových investic se bere v úvahu také faktor spojený s omezením spotřeby energie v nových objektech.

Ochrana vodních zdrojů

Na letišti má nepřetržitou pohotovost hasičská záchranná služba, jejíž členové absolvují pravidelná školeni v nejlepších střediscích na světě a jsou vhodně vybaveni pro okamžitý zásah na místě eventuálního úniku.

Na všech odváděcích vody ze zpevněných ploch letiště byly namontovány systémy vstupního čištění srážkových vod, které chrání nádrže proti znečištění.

Bylo vybudováno sedm retenčních nádrží, které mají regulátory průtoku umožňující ochranu nádrží proti zničení, znečištění a zanesení.
Stav vody odváděné do povrchových nádrží a kvalita filtrované vody se pravidelně zkouší a výsledky zkoušek jsou předávány příslušným kontrolním orgánům.

Letiště má vyhrazené místo pro odledňování letadel, kde splašky z odledňování se oddělují od srážkové vody a vody po roztání. Odpadní voda z procesu odledňování může být vhodně využita v závislosti na obsažených nečistotách.

Ochrana proti hluku

V souladu s čl. 175 zákona Právo o ochraně životního prostředí se od roku 2014 provádí v blízkosti Mezinárodního letiště „Katowice“ v Pyrzowicach stálé monitorování hluku pocházejícího z letového provozu. O předmětných zkouškách jsou pravidelně pořizovány zprávy, které jsou předány orgánům ochrany životního prostředí.

V souvislosti s omezením expozice populace nadměrnému působení hluku pocházejícího z letového provozu byla usnesením č. IV/53/12/2014 sněmu Slezského vojvodství ze dne 25. srpna 2014 ustanovená oblast omezeného používání pro Mezinárodní letiště „Katowice“ v Pyrzowicach. Předmětná oblast je správně-právní formou ochrany životního prostředí, kterou připouštějí závazné předpisy umožňující realizaci konkrétních veřejně užitečných objektů, u kterých vzhledem k jejich specifice nelze omezit nadměrné působení na pozemek, který patří investorovi.

Odpadové hospodářství

Mezinárodní letiště „Katowice“ v Pyrzowicach provozuje udržitelné odpadové hospodářství v souladu s usnesením rady gminy Ożarowice a na základě povolení k nakládání s nebezpečnými odpady a jinými odpady než nebezpečné.

Všechny kategorie odpadů jsou v areálu letiště tříděny a pak jsou předány specializovaným firmám, které mají technologie k získávání druhotných surovin a umožňují finální zužitkování dané kategorie odpadů.

Reklama