Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. jako zarządzającego Katowice Airport informujemy, że w związku z obsłużeniem w ubiegłym roku 2 328 973 pasażerów, czyli liczby powyżej 2 mln określonej w art. 67 ust. 3c ustawy z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo Lotnicze oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych na Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. został nałożony obowiązek zwołania spotkania założycielskiego Komitetu Przewoźników Lotniczych.

W związku z powyższym Zarządzający lotniskiem zaprasza użytkowników portu lotniczego do udziału w pierwszym spotkaniu założycielskim „Komitetu Przewoźników Lotniczych Katowice Airport”, które odbędzie się we wtorek 24 maja 2022 r. o godzinie 10:00 na salce konferencyjnej Alfa w Terminalu B na II piętrze.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie tworzenia i działania komitetów w portach lotniczych pragniemy poinformować, że:

  • w posiedzeniach Komitetu mogą brać udział użytkownicy portu lotniczego przez których należy rozumieć każdą osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za przewóz pasażerów, poczty lub ładunków drogą lotniczą, do lub z danego portu lotniczego oraz organizacja zrzeszająca użytkowników portu lotniczego – członków komitetu (bez prawa głosu);
  • wpisu na listę członków komitetu przewoźników lotniczych oraz wykreślenia z tej listy dokonuje przewodniczący komitetu na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo albo rezygnującego z członkostwa;
  • użytkownik portu lotniczego może pisemnie upoważnić organizację zrzeszającą użytkowników portu lotniczego, do której ten użytkownik należy, do działania w jego imieniu i na jego rzecz podczas prac komitetu przewoźników lotniczych, w szczególności do głosowania;
  • członkostwo w komitecie przewoźników lotniczych jest dobrowolne;
  • w posiedzeniach komitetu przewoźników lotniczych uczestniczą przedstawiciele członków tego komitetu, działający na podstawie pisemnych upoważnień jego członków.
  • pracami komitetu przewoźników lotniczych kieruje przewodniczący komitetu przewoźników lotniczych wybrany przez ten komitet;
  • pracę przewodniczącego komitetu przewoźników lotniczych wspiera sekretarz komitetu przewoźników lotniczych wyznaczony przez przewodniczącego komitetu przewoźników lotniczych spośród przedstawicieli członków komitetu przewoźników lotniczych.

Do czasu wyboru pierwszego przewodniczącego komitetu przewoźników lotniczych i sekretarza komitetu przewoźników lotniczych ich funkcję pełni przedstawiciel zarządzającego lotniskiem w osobach:

Przewodniczący – Paweł Wojda, Dyrektor Katowice Airport

Sekretarz – Piotr Cichoń, Compliance Manager

Zgłoszenia udziału w posiedzeniu założycielskim Komitetu Przewoźników Lotniczych należy kierować na adres biuro-zarzad@gtl.com.pl podając imię i nazwisko, reprezentowanego użytkownika portu lotniczego wraz z pisemnym upoważnieniem.

Reklama