Prawa pasażera

Lista praw przysługującym pasażerom w transporcie lotniczych w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu

Od 17 lutego 2005 r. w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy znacznie wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Przepisy dotyczą lotów regularnych i czarterowych, krajowych i międzynarodowych, obsługiwanych przez wszystkie linie, zarówno tzw. tanich przewoźników, jak i oferujących pełną obsługę.

Linie lotnicze obsługujące dany lot są zobowiązane do przewozu pasażera wraz z bagażem oraz przestrzegania praw pasażera.

Odmowa przyjęcia na pokład oraz anulowanie rejsów

W przypadku naruszenia przez przewoźnika poniższych przepisów mogą Państwo - po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika - wnieść skargę do Rzecznika Praw Pasażerów lub/i dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

W przypadku odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu lub anulowania rejsu przewoźnik lotniczy ma obowiązek zaoferowania pasażerowi rekompensaty finansowej oraz pomocy. Prawa te obowiązują w przypadku wszystkich lotów, łącznie z przelotami czarterowymi, pod warunkiem, że pasażer stawił się w odpowiednim czasie do odprawy biletowo-bagażowej

 • z portów lotniczych w UE lub
 • do portu lotniczego na terenie UE z kraju poza UE, ale obsługiwanego przez przewoźnika unijnego.

Odmowa przyjęcia pasażera na pokład samolotu

Jeżeli do odprawy zgłosi się większa liczba pasażerów na dany lot, niż wynosi liczba miejsc w samolocie, przewoźnik powinien najpierw znaleźć osoby chętne do udostępnienia, za ustaloną rekompensatą, miejsc pasażerom, którzy również zaplanowali podróż danym rejsem. Przewoźnik zobowiązany jest do zaoferowania takim ochotnikom zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (łącznie z bezpłatnym przelotem, w miarę potrzeby, do portu, w którym podróż rozpoczęto) lub alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży.

Jeśli pasażer nie zgłosi się na ochotnika, wówczas przewoźnik zobowiązany jest do zaoferowania mu rekompensaty pieniężnej w wysokości:

 • 250 Euro dla lotów na trasach o długości 1500 km lub krótszych
 • 400 Euro dla lotów na trasach powyżej 1500 km na terenie UE oraz dla innych lotów pomiędzy 1500 do 3500 km
 • 600 Euro dla lotów na trasach powyżej 3500 km poza terytorium UE.

Jeśli opóźnienie w przelocie do miejsca docelowego jest odpowiednio mniejsze niż 2, 3 lub 4 godziny, rekompensata może zostać zmniejszona o 50%.

Przewoźnik ma również obowiązek:

 • zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (w zależności od potrzeby łącznie z bezpłatnym przelotem do portu, w którym podróż rozpoczęto) lub zaproponowania alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży;
 • zapewnienia, w zależności od potrzeby, wyżywienia i miejsca w hotelu (łącznie z transportem) oraz świadczeń (np. połączenia telefoniczne, faks itp.).

Anulowanie rejsów

W przypadku anulowania rejsu pasażer ma prawo do otrzymania od przewoźnika:

 • zwrotu uiszczonej opłaty przewozowej (w zależności od potrzeby łącznie z bezpłatnym przelotem do portu, w którym podróż rozpoczęto) lub zaproponowania alternatywnego rejsu do portu docelowego podróży;
 • wyżywienia i pobytu w hotelu w zależności od potrzeby (łącznie z transportem) oraz świadczeń (np. połączenia telefoniczne, faks etc.).

Przewoźnik jest zobowiązany w ciągu 7 dni dokonać zwrotu opłaty przewozowej w gotówce, za pomocą przelewu bankowego lub czeku, lub za pisemną zgodą pasażera przekazać mu voucher do wykorzystania przy następnej podróży.

W przypadku odmówienia pasażerowi któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, należy niezwłocznie złożyć skargę u przewoźnika.

Znaczne opóźnienia

W przypadku naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów dotyczących opóźnienia lotu, mogą Państwo - po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika - wnieść skargę do Rzecznika Praw Pasażera lub/i dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Natychmiastowa pomoc

Jeżeli pasażer stawił się w odpowiednim czasie do odprawy biletowo-bagażowej, łącznie z przelotami czarterowymi

 • z portu lotniczego na terenie UE lub
 • do portu lotniczego na terenie UE z kraju poza UE, ale obsługiwanego przez przewoźnika unijnego

oraz jeżeli przewoźnik danego lotu przewiduje, że wystąpią opóźnienia

 • 2 godziny lub więcej dla lotów na trasach 1500 km lub krótszych,
 • 3 godziny lub więcej dla lotów na trasach powyżej 1500 km na terenie UE oraz dla innych lotów pomiędzy 1500 do 3500 km,
 • 4 godziny lub więcej dla lotów na trasach powyżej 3500 km poza UE,

przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do zapewnienia, w zależności od potrzeby, wyżywienia i miejsca w hotelu (łącznie z transportem) oraz świadczeń (np. połączenia telefoniczne, faks itp.).

W przypadku, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu co najmniej pięć godzin, powinien on zaproponować pasażerom wybór pomiędzy:

 • zwrotem należności za całość nie odbytej podróży;
 • zwrotem należności za część lub części nie odbytej podróży;
 • zwrotem należności za część lub części już odbytej podróży, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera;
 • zwrotem za część lub części już odbytej podróży, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

W przypadku odmówienia pasażerowi któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, należy niezwłocznie złożyć skargę u przewoźnika.

Bagaż

Zgubienie lub uszkodzenie bagażu należy zgłosić niezwłocznie na lotnisku w biurze reklamacji bagażowej odpowiednim dla danego przewoźnika. Biura reklamacji bagażowych  znajdują się w hali przylotów, w sąsiedztwie taśm bagażowych. W przypadku, gdy  zgłoszenia uszkodzenia nie dokonano bezpośrednio po przylocie, pasażer ma 7 dni na wysłanie reklamacji do linii lotniczej, w razie opóźnienia bagażu termin wydłuża się do 21 dni.

Jeżeli bagaż pasażera nie został dostarczony do lotniska docelowego, pasażer może domagać się zwrotu kosztów za rzeczy utracone (szczegóły w regulaminach przewoźników) oraz  zwrotu za artykuły pierwszej potrzeby zakupionych w czasie oczekiwania na bagaż. Podstawą do wliczenia tych kosztów do odszkodowania, jest posiadanie wszelkich dokumentów potwierdzających ich zakup.

Przewoźnik lotniczy, zgodnie z przepisami powinien odpowiedzieć na reklamację do 30 dni.

Przewoźnik jest odpowiedzialny za bagaż od chwili przekazania go przez pasażera linii lotniczej do momentu odbioru bagażu z taśmy bagażowej.

Uszkodzenia ciała lub zgon w wypadku

Pasażer ma prawo do wystąpienia o odszkodowanie za obrażenia lub zgon na skutek wypadku podczas lotu obsługiwanego przez przewoźnika unijnego do jakiegokolwiek portu lotniczego na świecie. Pasażer ma prawo do zaliczki w celu pokrycia natychmiastowych potrzeb finansowych. Jeżeli przewoźnik uchyla się od odpowiedzialności za poniesione przez pasażera szkody, pasażer może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko przewoźnikowi, z którym zawarł umowę, lub obsługującemu dany lot, jeżeli nie jest to ten sam przewoźnik.

Wyjazdy zorganizowane

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących wyjazdów zorganizowanych, mogą Państwo dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko organizatorom wyjazdu za niewykonanie usług przewidzianych w umowie zawartej w jednym z krajów UE, bez względu na docelowe miejsce podróży. Prawa te obowiązują w przypadku niezapewnienia odpowiedniego przelotu przewidzianego w umowie zawartej między organizatorem wyjazdu a pasażerem. Ponadto jeżeli organizator nie wywiąże się z umowy w odniesieniu do znaczącej części zorganizowanego wyjazdu, jest zobowiązany do zapewnienia alternatywnych świadczeń, łącznie z przewozem, bez żadnych dodatkowych kosztów dla uczestnika wyjazdu.

Reklama