U/18/DIN/2024 WYBÓR WYKONAWCY DLA ZADANIA PN. ZADANIE NR 1 „ROZBUDOWA PŁASZCZYZNY PARKINGÓW MPL KATOWICE W PYRZOWICACH W KIERUNKU ZACHODNIM OD PARKINGU P1” ORAZ ZADANIE NR 2 „ROZBUDOWA PARKINGU NA TERENIE CARGO CITY – ETAP III – IX (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA). ETAP III (ROBOTY BUDOWLANE).” W FORMULE PROJEKTUJ I BUDUJ

Numer sprawy: U/18/DIN/2024

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Data wszczęcia: 11.06.2024

Termin składania ofert: 31.07.2024 10:00

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56547/summary

logując się do niniejszego postępowania. 

Termin otwarcia ofert: 31.07.2024 10:30

Otwarcie ofert nastąpi na  komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej skłdanych ofert, 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Załączniki do SWZ:

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, któr służy do złożenia oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. 

 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/56547/summary

Reklama