Program Wspólnotowy TEN-T

Program TEN-T

Fundusz TEN-T to program pomocowy Unii Europejskiej w dziedzinie transportu skierowany do wszystkich państw członkowskich UE. O finansowanie z funduszu TEN-T mogą ubiegać się podmioty państwowe oraz prywatne działające w sferze usług publicznych, a także Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Środki z budżetu TEN-T są przeznaczone dla projektów wspólnego zainteresowania, które:

 • przyczynią się do zrównoważenia rozwoju sieci transportowej na obszarze całej Wspólnoty,
 • zapewnią spójność oraz interoperacyjność transeuropejskiej sieci transportowej oraz dostępu do niej integrują wszystkie rodzaje transportu,
 • przyczyniają się do ochrony środowiska oraz podwyższenia standardów bezpieczeństwa.

Fundusz Spójności

Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska

Przyczyny powstania

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

Cele

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

Fundusz Spójności współfinansuje projekty dotyczące ochrony środowiska i infrastruktury transportowej o wartości przekraczającej 10 mln euro. Założeniem realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska jest dostosowanie istniejących obiektów do norm europejskich, jak również budowa nowych elementów sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego.

http://www.pois.gov.pl/


Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund - ERDF) utworzony został jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów.

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:

 • inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw,
 • rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
 • infrastruktury,
 • rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
 • ochrony i poprawy stanu środowiska,
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach tych dziedzin współfinansowane są następujące działania:

 • inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy;
 • inwestycje w infrastrukturę:
 • rozwój endogeniczny potencjału poprzez środki, które zachęcają i wspierają lokalny rozwój i inicjatywy zatrudnienia oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw
 • środki pomocy technicznej określone w art. 2 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

http://www.pois.gov.pl/

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens