Przetargi

Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

Numer sprawy: U/31/LSR-G/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 50 000,00 zł

Data wszczęcia: 2019-04-25

Termin składania ofert: 2019-05-29 11:00:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2019 do godz. 11:00 .

Termin otwarcia ofert: 2019-05-29 11:30:00

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II piętro w terminie: 29.05.2019 godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz warunki szczegółowe - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załacznik nr 3 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw (dokument należy złożyć na wezwanie Zamawiającego Rozdział XIII pkt 4.4 SIWZ)

Odpowiedzi na pytania

Pismo nr GTL/DZM/1015/2019 z dnia 17.05.2019 - odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ
Pismo nr GTL/DZM/1029/2019 z dnia 21.05.2019 - odpowiedź na pytanie

Uwaga!!!:

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/3454/summary

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens