Politika soukromí

Politika soukromí stanovuje zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které poskytují uživatelé, v souvislosti s používáním našeho internetového servisu – www.katowice-airport.com

I. Shromažďování informací a způsob jejich využití

 1. Správcem údajů je společnost spravující Mezinárodní letiště Katowice – GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA pobočka v Pyrzowicích, 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90, zapsaná do registru podnikatelů pod číslem KRS:0000023650 u Obvodního soudu Katowice-Wschód v Katowicích, VIII. Hospodářský odbor KRS, DIČ 634-012-80-15, IČ 270504889, základní kapitál 137 099 300 zl (dále jen Správce údajů).
 2. Servis realizuje funkci získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  • ukládáním souborů „cookies“ (tzv. koláčků) na koncová zařízení
  • dobrovolným zadáním informací ve formulářích
  • shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics
  • stahováním údajů z logů serveru.
 3. Všechny získané údaje zpracováváme v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 4. Poskytnutí osobních údajů uživatelem internetového servisu je totožné s udělením souhlasu s jejich zpracováním a je zcela dobrovolné.
 5. Osoba, jíž se týkají shromažďované osobní údaje, má právo na přístup k obsahu svých údajů a na jejich opravu. Aby bylo možné uplatnit toto právo, je třeba kontaktovat Správce údajů.

II. Informace o souborech cookies

 1. Internetový servis využívá soubory cookies.
 2. Naše webové stránky mohou shromažďovat obecné informace, včetně adresy internetového protokolu a typu prohlížeče zařízení používaného pro získání přístupu. Žádná z těchto informací se nepoužívá pro identifikaci jednotlivého uživatele. Používáme je pro monitorování a vylepšování IT služeb.
 3. Můžeme také používat soubory „cookies“ (malé soubory používané pro řízení přenosu prohlížení internetu), které nás mohou informovat, zda vaše webové zařízení v minulosti navštívilo naše stránky. Mnoho webových prohlížečů umožňuje kontrolovat způsob využívání souborů „cookies“. Pokud jsou soubory „cookies“ vypnuty, nelze používat všechny funkce našich stránek. Soubory „cookies“ (tzv. „koláčky“) jsou malé textové soubory, nazývané koláčky (z ang. cookie – koláček), které zasílá navštěvovaný webový servis, a jsou ukládány na koncové zařízení (počítač, notebook, smartphon), které uživatel používá pro prohlížení webových stránek.
 4. Díky souborům cookies je používání webových stránek snadnější a příjemnější a jejich obsah – texty, fotografie, dotazníky, průzkumy a také reklamy – jsou ještě lépe přizpůsobeny očekáváním a preferencím každého uživatele internetu.
 5. Uživatel může sám spravovat soubory „cookies“ způsobem:
  • akceptace podpory „cookies“, což umožní plně využívat nabídky nabízené webovými stránkami
  • spravování souborů „cookies“ na úrovni jednotlivých, vlastnoručně vybraných webových stránek
  • určení nastavení pro různé typy souborů „cookies“, například akceptací trvalých a také relačních souborů atp.
  • blokování nebo odstranění souborů „cookies“.

III. Údaje ve formulářích

 1. Internetový servis shromažďuje informace dobrovolně uvedené uživatelem, včetně údajů uvedených v rezervačních a kontaktních formulářích.
 2. Údaje uvedené ve formuláři se nezpřístupňují třetím subjektům, ledaže s tím uživatel souhlasí.
 3. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovány pro účely vyplývající z funkcí konkrétního formuláře.

IV. Pasivně shromažďované informace

 1. V souladu s běžnou praxí většiny internetových servisů Správce údajů uchovává dotazy http určené pro server obsahující internetový servis. Prohlížené zdroje jsou identifkovány pomocí URL adres. Přesný seznam informací uchovávaných v souborech webového serveru je následující:
  • veřejná IP adresa počítače, ze kterého byl zaslán dotaz (může to být přímo počítač uživatele)
  • název klientské stanice – identifikaci realizuje HTTP protokol, je-li to možné
  • uživatelské jméno uváděné při autorizaci
  • čas doručení dotazu
  • URL adresa stránek v minulosti navštívených uživatelem (referenční odkaz) – v případě, že přechod na stránky následoval přes odkaz
  • informace o prohlížeči uživatele.
 2. Údaje stanovené v bodě 1 nejsou identifikovány s konkrétními osobami prohlížejícími si naše stránky s výhradou rezervačních a kontaktních formulářů. Pro zajištění co nejvyšší kvality servisu jsou příležitostně analyzovány soubory s logy za účelem určení, které stránky jsou navštěvovány nejčastěji, jaké webové prohlížeče se používají, zda struktura stránek neobsahuje chyby atp. Tento cíl realizujeme prostřednictvím služby Google Analytics.
 3. Shromážděné logy uchováváme na dobu neurčitou jako pomocný materiál, který slouží pro správu servisu. V nich uvedené informace nejsou zveřejňovány nikomu kromě osob, které Správce údajů oprávnil ke správě serveru a sítě.

V. Práva a informace o zpracování osobních údajů

 1. Právo na přístup k obsahu svých osobních údajů, jejich opravu a odstranění.
  Uživatel má právo získat přístup a opravovat své osobní údaje poskytnuté společnosti GTL SA.
  Každý uživatel, který souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro účely využívání služeb dostupných v internetovém servisu, se může přímo obrátit na GTL SA se žádostí o umožnění přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování nebo vnesení námitky proti zpracování osobních údajů a také využití možnosti přenesení údajů.
  Pro účely možnosti uplatnění práv týkajících se zpracování osobních údajů může každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány v rámci poskytování služeb webovým servisem, kontaktovat Inspektora ochrany údajů na e-mailové adrese rodo@gtl.com.pl a také poštou na adrese GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE SA Oddział w Pyrzowicach, 42-625 Ożarowice ul. Wolności 90, s dovětkem „Pro Inspektora ochrany údajů“.
  Uživatel může také podat stížnost dozorovému úřadu příslušnému ve věcech ochrany osobních údajů.
 2. Ochrana zpracovávaných osobních údajů.
  Množina shromažďovaných osobních údajů se považuje za databázi s vysokým stupněm bezpečnosti, uchovávanou na serveru zabezpečeném jak proti přístupu na dálku (informačnímu), tak i fyzickému. GTL SA zavedla příslušná technická a organizační opatření, aby zajistila stupeň bezpečnosti odpovídající riziku porušení práv a svobod uživatelů. Kromě toho všechny osoby zpracovávající pro účely webového servisu osobní údaje uživatelů mají příslušné plné moci vystavené Správcem osobních údajů v souladu s čl. 29 GDPR.
 3. Zpřístupňování osobních údajů.
  GTL SA nepředává (neprodává a žádným způsobem nepropůjčuje) shromážděné osobní údaje uživatelů třetím osobám. Údaje, které GTL SA může poskytnout spolupracujícím subjektům, mají charakter obecných statistických přehledů, které neumožňují identifikaci jednotlivých uživatelů. Z technických důvodů může GTL SA pověřit zpracováním, podle čl. 28 GDPR, jiný subjekt na základě smlouvy nebo jiného právního nástroje beze změny výše uvedeného účelu jejich zpracování. Údaje se předávají výlučně třem skupinám subjektů:
  • námi zmocněným osobám – našim zaměstnancům, spolupracovníkům, kteří musí mít přístup k údajům, aby plnili své povinnosti
  • zpracovatelům, kterým zadáme činnosti vyžadující zpracování údajů na základě pověřovací smlouvy ke zpracování údajů
  • subjektům oprávněným k získání údajů na základě závazného práva, např. soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.
 4. Zpracování jiných údajů uživatelů portálu.
  Na portálu shromažďujeme také informace obsažené v systémových logách (např. IP adresy). Používají se pro technické účely spojené se správou našich serverů. IP adresy se také používají pro shromažďování obecných statistických demografických informací týkajících se uživatelů navštěvujících webový servis.
 5. Ochrana přenosu.
  Údaje se zvláštním významem – zejména hesla veškerého druhu – se zasílají prostřednictvím kódovaného SSL protokolu.

VI. Změny politiky soukromí

 1. Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli zavádět změny v politice soukromí.
 2. Veškeré změny v rámci politiky soukromí a používání souborů „cookies“ Správcem údajů budou zveřejňovány na našich webových stránkách.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Politika soukromí nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění v internetovém servisu.
Reklama