Práva cestujícího

Od 17. února 2005 r. v Evropské unii platí nové předpisy, které v mnohém značně posilují práva cestujících vůči leteckým společnostem. Tato ustanovení se týkají pravidelných leteckých spojení, charterových, tuzemských a mezinárodních, které zabezpečují všechny letecké společnosti, zároveň tzv. nízkorozpočtové letecké společnosti, stejně tak ty, které nabízejí kompletní obsluhu cestujícím.

Letecké společnosti obsluhující daný let jsou povinny dopravit cestujícího spolu se zavazadly, a také dodržovat práva cestujícího.

Odmítnutí vstupu na palubu a zrušení letu

V případě narušení leteckým přepravcem níže uvedených ustanovení máte právo – po využití reklamační procedury u přepravce – podat žalobu k rukám Předsedy Úřadu pro civilní letectví a/nebo exekvovat svoje práva soudní cestou.

V případě odmítnutí přijetí cestujícího na palubu letadla nebo zrušení letu je povinností leteckého přepravce nabídnout cestujícímu finanční náhradu a pomoc. Toto právo je závazné v případě veškerých leteckých spojení, včetně charterových letů, za podmínky, že cestující se včas dostavil k odbavení a kontrole letenek

 • na letišti v EU nebo
 • odlétá na letiště na území EU ze státu mimo EU letem, který zabezpečuje unijní letecký přepravce.

Odmítnutí vstupu cestujícímu na palubu letadla

Pokud se k odbavení přihlásí větší počet cestujících k danému letu, než je počet míst v letadle, je přepravce povinen v prvé řadě najít takové osoby, které jsou ochotny uvolnit své místo, za určitou náhradu, jiným cestujícím, kteří si rovněž plánovali cestu tímto letem. Přepravce je povinen nabídnout těmto dobrovolníkům, kteří uvolnili svá místa vrácení výdajů spojených s přeletem (včetně bezplatného přeletu, dle možností a potřeby, na letiště, na kterém cesta začala) nebo nabídnout alternativní způsob dopravy do cílové destinace cestujícího.

Pokud se cestující nepřihlásí jako dobrovolník, tehdy je přepravce povinen mu nabídnout finanční náhradu v následující výši:

 • 250 Euro pro letecká spojení na trase o délce 1500 km nebo kratší
 • 400 Euro pro letecká spojení na trase o délce překračující 1500 km na území EU a také pro jiné lety mezi 1500 do 3500 km
 • 600 Euro pro letecká spojení na trase o délce překračující 3500 km mimo území EU.

Pokud zpoždění v leteckém spojení do cílové destinace je menší o postupně 2, 3 nebo 4 hodiny, finanční zadostiučinění může být sníženo o 50%.

Přepravce má také povinnost:

 • Vrátit zaplacenou částku za přepravu (dle potřeby včetně bezplatného přeletu na letiště, na kterém cesta začala) nebo nabídnout alternativní způsob dopravy do cílové destinace cestujícího.
 • Zajistit stravu a ubytování v hotelu dle potřeb (včetně s dopravou) a také včetně služeb (např. telefonu, telexu, faxu atd.)

Zrušení letu

V případě zrušení letu má cestující právo získat od leteckého přepravce:

 • vrácení zaplacené částky za převoz (dle situace včetně z bezplatným přeletem na letiště, na kterém cesta začala) nebo nabídnutí náhradního spojení do místa určení cesty;
 • stravu a ubytování v hotelu dle potřeb (včetně s dopravou) a také včetně služeb (např. telefonu, telexu, faxu atd.)

Letecký přepravce je povinen v průběhu 7 dnů vrátit zaplacenou částku za převoz v hotovosti, bankovním převodem nebo šekem, nebo s písemným souhlasem cestujícího mu předat voucher, který může využít při některé z dalších cest.

V případě, pokud přepravce odmítne cestujícímu kterékoli s výše uvedených práv, je nutno neprodleně předat danému přepravci žalobu.

Dlouhotrvající zpoždění

V případě nedodržení leteckým přepravcem ustanovení týkajících se dlouhotrvajících zpoždění, máte právo – po využití reklamační procedury u přepravce – podat žalobu u Předsedy Úřadu pro civilní letectví nebo/a vymáhat svoje práva soudní cestou.

Okamžitá pomoc

Pokud se cestující dostavil ve stanoveném časovém rozsahu k odbavení, včetně charterových letů

 • z letiště na území EU nebo
 • do letiště na území EU ze státu mimo EU, ale který obsluhuje unijní letecký přepravce

a také pokud přepravce daného letu předpokládá, že může dojít ke zpoždění

 • 2 hodiny nebo více pro letecká spojení na trase 1500 km nebo kratší,
 • 3 hodiny nebo více pro letecká spojení na trase překračující 1500 km na území EU a také pro jiné lety mezi 1500 do 3500 km
 • 4 hodiny nebo více pro letecká spojení na trase o délce překračující 3500 km mimo území EU.

Letecký dopravce je povinen zajistit stravu a ubytování v hotelu dle potřeb (včetně s dopravou) a také včetně služeb (např. telefonu, telexu, faxu atd.)

V případě pokud letecký přepravce má právo se odůvodněně domnívat, že let bude zpožděn v porovnání s plánovaným časem odletu přinejmenším o 5 hodin, je povinen nabídnout cestujícím na výběr mezi:

 • Vrácením peněz za celou neuskutečněnou cestu letadlem;
 • Vrácením peněz za část nebo části neuskutečněné cesty letadlem;
 • Vrácením peněz za část nebo části již uskutečněné cesty, pokud let již dál nesplňuje žádný účel spojený s původním plánem cestujícího;
 • Vrácením peněz za část nebo části již uskutečněné cesty, pokud let již dál nesplňuje žádný účel spojený s původním plánem cestujícího; spolu s, pokud je to možné, zpětným letem do původního místa prvního odletu, v nejbližším možném termínu.

V případě odmítnutí cestujícímu kteréhokoli z výše uvedených práv, je nutno bez prodlení podat žalobu u přepravce.

Žádání náhrady za škodu v pozdějším termínu

V případě pokud přepravce ze státu Evropské unie je zodpovědný za zpoždění letu do kteréhokoli letiště na světě, cestující má právo žádat náhradu škody ve výši do 4150 SDR** za veškerou škodu, která mu byla tímto způsobena. Pokud přepravce odmítá nést zodpovědnost za škodu vůči cestujícímu, cestující je oprávněn žádat náhradu škody soudní cestou.

Cestující může žádat náhradu škody po leteckém dopravci, s kterým uzavřel smlouvu, nebo který obsluhuje daný let, pokud se nejedná o toho stejného leteckého přepravce.

Zavazadlo

Cestující má právo žádat náhradu škody od leteckého dopravce ve výši do 1 000 SDR** za zničení, poškození, zpoždění nebo ztrátu zavazadla během letu s leteckou společností ze země EU do kteréhokoli letiště na světě. Pokud letecký přepravce odmítá nést zodpovědnost za škodu, kterou cestující utrpěl, cestující může exekvovat svoje práva soudní cestou.

Veškeré námitky týkající se poškození odbaveného zavazadla je nutno nahlásit v termínu do 7 dnů od data jeho převzetí, v případě zpožděného zavazadla – v termínu do 21 dnů od data převzetí.

Cestující může žádat náhradu škody po leteckém dopravci, s kterým uzavřel smlouvu, nebo který obsluhuje daný let, pokud se nejedná o toho stejného leteckého přepravce.

Tělesná poranění nebo úmrtí v nehodě

Cestující má právo žádat náhradu škody za tělesná poranění nebo za smrt v nehodě během letu, který zajišťuje evropský letecký dopravce do jakékoli destinace na světě. Cestující má právo dostat zálohu na zaplacení okamžitých nutných finančních výdajů. Pokud letecký přepravce odmítá nést zodpovědnost za škodu, kterou cestující utrpěl, cestující může exekvovat svoje práva soudní cestou.

Cestující může žádat náhradu škody po leteckém dopravci, s kterým podepsal smlouvu, nebo který obsluhuje daný let, pokud se nejedná o toho stejného leteckého přepravce.

Organizované zájezdy

V případě nedodržení ustanovení týkajících se organizovaných zájezdů, můžete exekvovat svoje práva soudní cestou. Cestující má právo žádat náhradu škody od organizátorů zájezdů za neposkytnutí služeb, které byly součástí smlouvy uzavřené v jednom ze států EU, bez ohledu na cílové místo cesty. Tyto práva jsou závazná v případě nedodržení plánovaného přeletu určeného smlouvou mezi organizátorem zájezdu a cestujícím. Kromě toho, pokud organizátor nesplní větší část ustanovení smlouvy týkající se zorganizovaného zájezdu, je povinen zajistit náhradní služby, včetně převozu, bez dalších dodatečných poplatků a výdajů pro účastníka zájezdu.

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens