Pasażerowie specjalni

Dzieci poniżej dwóch lat mają prawo do 90% zniżki (pod warunkiem, że nie zajmują osobnego miejsca), jeżeli podróżują pod opieką dorosłych. Dzieci do 12 lat mają prawo do 50% zniżki, mogą również odbyć podróż samodzielnie.

Zniżki

Kobiety w ciąży bez komplikacji i w ogólnym dobrym stanie zdrowia mogą odbywać podróże lotnicze. Kobiety oczekujące rozwiązania w czasie najbliższych czterech tygodni powinny posiadać pisemna zgodę lekarza na odbycie podróży, wystawioną nie później niż 7 dni przed lotem. Nie zaleca się podróży lotniczych kobietom w czasie do 7 dni po porodzie oraz niemowlętom do 7 dnia życia.

Pasażerowie niepełnosprawni mają zapewnioną pomoc (włącznie z zapewnieniem wózków inwalidzkich) na wszystkich etapach podróży lotniczej. Zaleca się zgłosić potrzebę asysty w chwili zakupu biletu, ale nie później niż 72 godziny przed lotem. Pasażerowie chorzy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie. Jeżeli stan zdrowia pasażera może wpłynąć na bezpieczeństwo lotu lub spowodować dyskomfort pozostałych pasażerów, linie lotnicze mogą odmówić przewozu.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

26 lipca br. weszły w życie przepisy art. 3 i 4 rozporządzenia nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (DZ. Urz. UE L 204 z dn. 26.7.2006).

Zgodnie z art. 3 i 4 wspomnianego rozporządzenia przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczki nie mogą ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową odmówić:

  • przyjęcia rezerwacji na lot rozpoczynający lub kończący się w porcie lotniczym położonym na terytorium Unii Europejskiej,
  • zabrania na pokład osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej w takim porcie lotniczym, pod warunkiem że osoba ta posiada ważny bilet i rezerwację.

Jedynymi wyjątkami od tych zasad są sytuacje, w których odmowa jest spowodowana:

  • wymogami bezpieczeństwa,
  • rozmiarami samolotu lub jego drzwi, które czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład lub przewóz osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Na przewoźniku lotniczym lub jego przedstawicielu spoczywa również obowiązek publicznego udostępnienia zasad bezpieczeństwa, które stosuje do przewozu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jak również wszelkich ograniczeń dotyczących ich przewozu lub przewozu sprzętu do poruszania się, ze względu na rozmiary samolotu. Także organizator wycieczek powinien udostępnić stosowane przez siebie zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dotyczące lotów objętych zorganizowanymi podróżami, wakacjami i wycieczkami, które organizuje, sprzedaje lub oferuje do sprzedaży.

Ponadto, jeżeli przewoźnik lotniczy, jego przedstawiciel lub organizator wycieczek odmawia przyjęcia rezerwacji albo zabrania na pokład osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, jest zobligowany do niezwłocznego przekazania informacji o przyczynach odmowy, osobie której to dotyczy. Jeżeli osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej zażąda informacji na piśmie, należy ją przedstawić w przeciągu pięciu dni roboczych od daty żądania.

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens