Limity bezcłowe

Przywóz rzeczy znajdujących się w bagażu osobistym podróżnego

Od 1 grudnia 2008 r. obowiązują niżej podane limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.

Import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego transportem lotniczym z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju zwalnia się od VAT (a co za tym idzie od należności celnych przywozowych) do równowartości 430 EUR.

Do ww. wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia potrzeb podróżnego, wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według niżej określonych norm.

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zwolnieniu podlegają następujące ilości ww. towarów:

 1. Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
  • papierosy – 200 sztuk lub
  • cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
  • cygara – 50 sztuk, lub
  • tytoń do palenia – 250 g,

  Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

 2. Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:
  • napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub
  • alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i
  • wina niemusujące – 4 litry, i
  • piwo – 16 litrów.

  Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100%.

Odlot

Podróżni odlatujący mają do wyboru stanowiska: "NIC DO ZGŁOSZENIA" - oznaczone emblematem koloru zielonego, lub "TOWARY I WARTOŚCI DEWIZOWE DO ZGŁOSZENIA" - oznaczone emblematem koloru czerwonego.

 • Stanowiska "NIC DO ZGŁOSZENIA" oznaczone emblematem koloru zielonego są przeznaczone dla podróżnych , którzy wywożą wyłącznie rzeczy osobistego użytku, towary i rzeczy nie przeznaczone do działalności gospodarczej i nie mające charakteru handlowego oraz krajowe i/lub zagraniczne środki płatnicze w kwocie nie przekraczającej łącznie równowartości 10 000 euro.
 • Stanowiska "TOWARY I WARTOŚCI DEWIZOWE DO ZGŁOSZENIA" oznaczone emblematem czerwonym są przeznaczone dla podróżnych, którzy wywożą wartości dewizowe i/lub krajowe środki płatnicze w kwocie przekraczającej równowartość 10 000 euro, oraz wywożących towary przeznaczone do działalności gospodarczej lub towary o charakterze handlowym, a także towary podlegające ograniczeniom wywozowym np. przedmioty wytworzone przed 1945r.
  • Podróżni mający wątpliwości odnośnie przepisów celno-dewizowych mogą zasięgnąć informacji pod numerem tel. 801 470 477

Przylot

Podróżny może wybrać korytarz zielony "NIC DO OCLENIA" jeżeli nie przewozi towarów przewyższających ulgi celne dla podróżnych.

 • Wszystkie towary przewyższające ulgi celne należy przed opuszczeniem sali odpraw celnych zadeklarować przy stanowisku "TOWARY DO OCLENIA" w korytarzu czerwonym.
 • Pisemnemu zgłoszeniu podlega przywóz z zagranicy wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych przekraczających łącznie równowartość 10 000 euro. W korytarzach czerwonych "TOWARY DO OCLENIA" znajdują się stanowiska przeznaczone do potwierdzenia przywozu wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych.
 • Przywóz środków odurzających , przedmiotów zakazanych ze względu na obyczajność, ochronę środowiska, szkodliwych dla ludzi, zwierząt i roślin oraz zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu - jest zabroniony!

Naruszenie przepisów celnych lub dewizowych pociąga za sobą odpowiedzialność karno-skarbową.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Przepisy prawa zawarte są w aktach normatywnych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich, z którymi powinien zapoznać się każdy podróżny przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Sklepy wolnocłowe

Na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach w hali odlotowej Terminalu A i B funkcjonują sklepy wolnocłowe oferujące pasażerom podróżującym w ruchu międzynarodowym i opuszczającym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towary nie objęte cłem.

Wywóz gotówki

Nie ma limitu na przywóz i wywóz pieniędzy dla podróżnych. Jednak ci, którzy nie lubią płacenia kartą i wybierają gotówkę powinni wiedzieć, że w momencie przekraczania granicy są zobowiązani zgłaszać w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną fakt posiadania krajowych lub zagranicznych środków płatniczych w kwocie przekraczającej równowartość 10 tys.euro.

Podróżnym, zarówno zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą, zezwala się na wywóz środków płatniczych w kwocie przekraczającej 10 tys. euro, wypłaconych z rachunku bankowego lub nabytych od banku za środki zgromadzone na rachunku bankowym. Ponadto można dokonać wywozu pieniędzy uprzednio przywiezionych do Polski i zgłoszonych do przywozu w formie pisemnej. Dokumenty uprawniające do wywozu należy okazać organom celnym lub organom Straży Granicznej, bez ich wezwania.

Wywóz pieniędzy następuje bowiem na podstawie:

 • zaświadczenia wystawionego przez bank,
 • pisemnego zgłoszenia ich uprzedniego przywozu do kraju potwierdzonego przez organy celne lub organy Straży Granicznej.

Polskie przepisy dewizowe zezwalają również na wywóz środków płatniczych w kwocie przekraczającej 10 tys. euro, pochodzących z innych źródeł niż wymienione powyżej, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej.

Uwaga: Przepisy te obowiązują tylko w ruchu turystycznym, bo płatności w obrocie handlowym muszą być dokonywane za pośrednictwem banku.

Informacja o zakazie przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego przez podróżnych w bagażu osobistym

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 28 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Zabrania się przywozu na terytorium Unii Europejskiej, w bagażu osobistym do konsumpcji osobistej:

 • mięsa i produktów mięsnych (mięso, wędliny, tłuszcz zwierzęcy, kiełbasy, konserwy mięsne, ciasto nadziewane mięsem lub zawierających mięso, makarony (jeśli zawierają mięso lub mleko), sosy, zupy itp.,
 • mleka i produktów mlecznych (mleko, jogurt, śmietana, twaróg, kefir, sery, masło, mleko skondensowane, lody itp.,
 • karmy dla zwierząt domowych zawierającej mięso lub mleko (karma dla zwierząt domowych, zabawki do żucia dla psów).

Szczegółowy wykaz towarów objętych zakazem i zwolnieniami zawarty jest w załącznikach I i II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009.

Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens