U/52/DE/2023 Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

Numer sprawy: U/52/DE/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Data wszczęcia: 11.10.2023

Termin składania ofert: 27.11.2023 10:00

Termin otwarcia ofert: 27.11.2023 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/201  - zawierająca odesłanie do Platformy przetargowej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/47600/summary

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Reklama