Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego GTL SA za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz przeprowadzenie badania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej GTL SA za rok obrotowy 2023 i 2024

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 20.07.2023

Termin składania ofert: 07.08.2023 15:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA z siedzibą w Katowicach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

 • przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego GTL SA za rok obrotowy 2023 i 2024
 • przeprowadzenie badania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej GTL SA za rok obrotowy 2023 i 2024

 

Warunki badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta:

 1. Biegły rewident sporządzi pisemne opinie wraz z raportami z badań sprawozdań finansowych Spółki.
 2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności podczas posiedzeń organów Spółki w celu złożenia wyjaśnień i informacji co do rozpatrywanych sprawozdań finansowych za rok 2023 i 2024.

Oferty należy składać w Kancelarii Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA Katowice o/Pyrzowice ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice w terminie do dnia 07.08.2023 r. do godz. 15:00, decyduje data wpływu do siedziby GTL SA, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Badanie sprawozdań finansowych Spółki GTL SA za rok 2023 i 2024 - nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert”.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym: nazwa firmy, adres, telefon, NIP; datę rejestracji i datę rozpoczęcia działalności, aktualny odpis z rejestru.
 2. Cenę netto za badania w podziale za każdy rok oraz sporządzenie pisemnej opinii o badaniach wraz z raportem z badań sprawozdań.
 3. Wskazanie  terminów i harmonogramu badania sprawozdań finansowych.
 4. Wykaz badanych w ostatnich latach podmiotów oraz ewentualnie listy referencyjne wystawione przez badane podmioty.
 5. Dane o osobach uprawnionych i wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie.

Kryteriami oceny będą:

 1. Cena.
 2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym w branży w której Spółka działa.

Informujemy, iż na prośbę zostanie udostępniony standardowy pakiet informacyjny dotyczący Spółki GTL SA.

Prosimy o wskazanie ceny netto z podziałem wynagrodzenia za rok 2023 i 2024.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnej oceny ofert oraz unieważnienia procedury na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a do zawarcia umowy na badanie sprawozdań finansowych może dojść jedynie po zatwierdzeniu wyboru biegłego rewidenta przez właściwe Organy Spółki oraz po zawarciu umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Podstawowe informacje można uzyskać po zgłoszeniu zapotrzebowania:

Romulad Bańka
+48 32 39 27 185
rbanka@gtl.com.pl

Anna Jastrząb
+48 32 39 27 129
ajastrzab@gtl.com.pl
                                         

Reklama