U/27/DEL/2023 Wybór dostawcy (sprzedawcy) paliwa gazowego do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach przy ul. Wolności 90

Numer sprawy: U/27/DEL/202

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Data wszczęcia: 26.06.2023

Termin składania ofert: 05.09.2023 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.09.2023 10:30

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Reklama