U/18/DIN/2023 Wybór Wykonawcy dostawy instalacji elementów systemu BHS oraz robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa bagażowni w Terminalu A – dostosowanie systemu BHS”

Numer sprawy: U/18/DIN/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Data wszczęcia: 15.05.2023

Termin składania ofert: 05.07.2023 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.07.2023 10:30

Specyfikacja:

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia jest dostępny pod adresem:

https://gtl365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lkucharski_gtl_com_pl/EvsWFXM10OFCsiS9MRdPJcMBTaKv7uDov0oEwGV_MZNfXg?e=5%3aM63MnY&at=9

hasło: DZM@bHs_A_2023!

Reklama