R/8/DIN/2023 „Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sąsiedztwie centralnej wartowni SOL – Etap I”

Numer sprawy: R/8/DIN/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: 300 000

Data wszczęcia: 16.02.2023

Termin składania ofert: 21.03.2023 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/tender/37828/summary logując się do niniejszego postępowania,  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.03.2023 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.03.2023 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice w terminie: 21.03.2023 godzina 10:30

Specyfikacja:

Bezpośredni dostęp do dokumentacji projektowej.

https://gtl365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lkucharski_gtl_com_pl/Eiqs_ElRO5NAkgNh0xqoNr0Bk041_WFBAiulN54i_y3dag?e=fj4Yhh

 

hasło dostępu: DZMonedrive2022#%

Ogłoszenie o zamówieniu:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE która służy do złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/37828/summary

Reklama