R/7/DIN/2023 Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania: Budowa parkingu w sąsiedztwie centralnej wartowni SOL – Etap I

Numer sprawy: R/7/DIN/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 30.01.2023

Termin składania ofert: 14.02.2023 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/tender/37185/summary logując się do niniejszego postępowania,  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia14.02.2023 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.02.2023 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice w terminie:

14.02.2023 godzina 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE która służy do złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej 

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/37185/summary

 

Reklama