EZ/2/DIN/2023 Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni, budowa wiat nad przejściami dla pieszych oraz budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C

Numer sprawy: EZ/2/DIN/2023

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: nie jest wymagane

Data wszczęcia: 06.02.2023

Termin składania ofert: 23.02.2023 10:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Zaproszenia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi/184 - zawierająca odesłanie do Platformy przetargowej, na której należy złożyć ofertę:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/36652/summary

Termin otwarcia ofert: 23.02.2023 10:30

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Reklama