Zakup wraz z dostawą pojazdu ratowniczo-gaśniczego

Numer sprawy: U/31/LRSG/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tys. złotych)

Data wszczęcia: 24.11.2022

Termin składania ofert: 18.01.2023 10:00

Termin otwarcia ofert: 18.01.2023 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Reklama