U/33/DE/2022 Wybór sprzedawcy energii elektrycznej do obiektów Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach

Numer sprawy: U/33/DE/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 150 000 PLN

Termin składania ofert: 13.10.2022 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSPHINE dostępnej pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/promoter/tender/30596/summary

logując się do niniejszego postępowania

 

Termin otwarcia ofert: 13.10.2022 10:30

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert. 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do ninijeszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej

https://josephine.proebiz.com/pl/promoter/tender/30596/summary

Reklama