Zakup zestawu utrzymania zimowego

Numer sprawy: U/20/DTO/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 50 000,00 zł

Data wszczęcia: 01.07.2022

Termin składania ofert: 10.08.2022 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrdnictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/tender/25606/summary logując się do niniejszego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 10.08.2022 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 - 625 Ożarowice.

Otwarcie ofert  nastąpi na komputerze Zamawiającgo po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Załączniki do SWZ:

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów oraz komunikacji elektronicznej https://josephine.proebiz.com/pl/tender/25606/summary

Reklama