U/10/SDO/2022 Wybór wykonawcy, który będzie świadczył kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami na obiektach należących do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Numer sprawy: U/10/SDO/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Data wszczęcia: 15.06.2022

Termin składania ofert: 03.08.2022 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/24907/summary logując się do niniejszego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 03.08.2022 10:30

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ):

Załączniki do SWZ:

Reklama