U/15/PB/2022 Wybór Wykonawcy realizacji usługi kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Numer sprawy: U/15/PB/2022

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 800 000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

Data wszczęcia: 18.05.2022

Termin składania ofert: 24.10.2022 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/23653/summary logując się do niniejszego postępowania.

Termin otwarcia ofert: 24.10.2022 10:30

Załączniki do SWZ:

Reklama