Wybór Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego hangaru technicznego dlaobsługi samolotu kodu C.

Numer sprawy: REZ/67/DPN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 16.12.2019

Termin składania ofert: 14.01.2020 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się zakładce e-aukcje pod adresem:

https://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php 

Reklama