R/35/DIN/2019 Wybór wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Baza utrzymania lotniska (KOL) na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach

Numer sprawy: R/35/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Data wszczęcia: 30.07.2019

Termin składania ofert: 21.08.2019 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu otwartego zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Wykonawców

w GTL S.A. Wszystkie dokumenty dostępne są w zaproszeniu do on-line postępowania pod adresem:

https://www.katowice-airport.com/e-aukcje.php. 

Składanie ofert będzie odbywać się elektronicznie na platformie https://gtl.proebiz.com/vstup/index.php.

 

Reklama