WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA PŁYT POSTOJOWYCH SAMOLOTÓW NA TERENIE MPL KATOWICE W PYRZOWICACH. ETAP 1 – ROZBUDOWA PŁYTY POSTOJOWEJ PPS 1 W KIERUNKU WSCHODNIM

Numer sprawy: U/32/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 500 000,00 złotych

Data wszczęcia: 13.06.2019

Termin składania ofert: 05.08.2019 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 05.08.2019 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 05.08.2019 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II p. w terminie: 05.08.2019 godz. 10:30

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/3992/summary

 

Załączniki do odpowiedzi zostały umieszczone na serwerze pod adresem ftp://83.238.28.134 ; login: ftpdzm ; hasło dostępu: @dzGTL1915!

 

Reklama