Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

Numer sprawy: U/31/LSR-G/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 50 000,00 zł

Data wszczęcia: 25.04.2019

Termin składania ofert: 29.05.2019 11:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2019 do godz. 11:00 .

Termin otwarcia ofert: 29.05.2019 11:30

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II piętro w terminie: 29.05.2019 godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/3454/summary