Zakup specjalistycznego (lotniskowego) samochodu ratowniczo-gaśniczego 6 x 6 wraz z wyposażeniem

Numer sprawy: U/10/LSR-G/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 50 000,00 zł

Data wszczęcia: 28.02.2019

Termin składania ofert: 02.04.2019 08:00 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do 02.04.2019r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 02.04.2019 08:30 Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II piętro w terminie 02.04.2019r. godz. 10:30.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/2836/summary
Reklama