Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.:Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach

Numer sprawy: R/12/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: 200 000,00 zł

Data wszczęcia: 20.02.2019

Termin składania ofert: 19.03.2019 09:00 Ofertę należy złożyć w Kancelarii GTL S.A. MPL Katowice, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (terminal B, II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.03.2019 09:30 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 19.03.2019 r. o godz. 10:30 w GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Załączniki do SIWZ:

Uwaga!!!

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin wizji lokalnej wyznaczony został na dzień 25.02.2019 roku godz.10:00. Zainteresowani Wykonawcy winni stawić się przy Wartowni Głównej WSOL obok Terminalu „A” po uprzednim wcześniejszym, co najmniej 1 dniowym, pisemnym zgłoszeniu woli uczestnictwa, podając imię nazwisko, nr dowodu osobistego oraz nazwę firmy. Zgłoszenie na wizję lokalną należy wysłać na adres e-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl , DW: djablonska@gtl.com.pl . Wzór zgłoszenia na wizję lokalną stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Reklama