„WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY TERMINALU B W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE W PYRZOWICACH”

Numer sprawy: U/1/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 1 000 000 zł

Data wszczęcia: 05.02.2019

Termin składania ofert: 03.04.2019 08:00 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/tender/2372/summary logując się do niniejszego postępowania. Pierwotny termin składania ofert został zmieniony pismem nr GTL/DZM/318/2019 GTL/DZM/474/2019 GTL/DZM/575/2019

Termin otwarcia ofert: 03.04.2019 08:30 Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II piętro. Pierwotny termin otwarcia ofert został zmieniony pismem nr GTL/DZM/318/2019 GTL/DZM/474/2019 GTL/DZM/575/2019

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Uwaga!!!

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. https://josephine.proebiz.com/pl/tender/2372/summary
Reklama