Wybór wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) oraz budowa stacji transformatorowej ST8B wraz z inwestycją zmiany zasilania RSO POMIAR na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach

Numer sprawy: R/18/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: wadium nie jest wymagane

Data wszczęcia: 08.04.2019

Termin składania ofert: 25.04.2019 08:00 Ofertę należy złożyć w Kancelarii GTL S.A. MPL Katowice, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (terminal B, II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2019r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 25.04.2019 08:30 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 25.04.2019r. o godz. 10:30 w GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Reklama