Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowalnych dla realizacji inwestycji pn.: „Budowa centralnej wartowni Służby Ochrony Lotniska (strefa CARGO/CITY) na terenie MPL KATOWICE w Pyrzowicach”

Numer sprawy: R/62/DIN/2018

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A.

Wadium: 200 000,00 złotych

Data wszczęcia: 03.10.2018

Termin składania ofert: 06.11.2018 10:00 Ofertę należy złożyć w Kancelarii GTL S.A. MPL Katowice, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice (terminal B, II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2018 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 06.11.2018 10:30 Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 06.11.2018 r. o godz. 11:30 w GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro, salka konferencyjna.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Załączniki do SIWZ:

Uwaga!!!

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin wizji lokalnej wyznaczony został na dzień 08.10.2018 roku godz.10:00. Zainteresowani Wykonawcy winni stawić się przy Wartowni Głównej WSOL obok Terminalu „A” po uprzednim wcześniejszym, co najmniej 1 dniowym, pisemnym zgłoszeniu woli uczestnictwa, podając imię nazwisko, nr dowodu osobistego oraz nazwę firmy. Zgłoszenia te winny zawierać podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, na adres e-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl . Wzór zgłoszenia na wizję lokalną stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
Reklama