Przetargi

Zakup wraz z dostawą spektrometrów w podziale na dwa zadania

Numer sprawy: U/69/UW/2018

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: wadium nie jest wymagne

Data wszczęcia: 2018-10-03

Termin składania ofert: 2018-10-11 10:00:00

Ofertę należy złożyć w Kancelarii GTL S.A. (Terminal B, II piętro) MPL Katowice, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2018r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert: 2018-10-11 10:30:00

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.10.2018 r. o godz. 10:30 w GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro, salka konferencjna.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zalącznik nr 1 - Formularz oferty – Zadanie nr 1
Załącznik nr 1A - Załącznik do Formularza oferty - Przedmiot zamówienia/Wymagania szczegółowe – Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 - Formularz oferty – Zadanie nr 2
Załącznik nr 2A - Załącznik do Formularza oferty - Przedmiot zamówienia/Wymagania szczegółowe – Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

pismo GTL/DZM/1925/2018 z dnia 08.10.2018 - odpowiedzi na pytania nr 1-5

Modyfikacje SIWZ

Zalacznik nr 2A do formularza ofertowego - Przedmiot zamówienia -WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE modyfikacja z dnia 08.10.2018

Rozstrzygnięcie postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1 oraz unieważnieniu postępowania na zadanie nr 2

Inne załączniki

Pismo GTL/DZM/1946/2018 z dn. 11.10.2018r. - informacja z ortwarcia ofert
Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens