Aktualności

2008-08-28Obszar ograniczonego użytkowania

W dniu 27 sierpnia 2008 r. w trakcie XXVII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego jednogłośnie została podjęta uchwała zatwierdzająca projekt obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego uprawomocni się po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wynika bezpośrednio z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) który mówi o tym że: „Jeśli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokalizacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania”.

Zgodnie z aktualnie funkcjonującym prawem obowiązek pokrycia roszczeń spowodowanych ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem przedmiotowego obszaru spada na firmę zarządzającą pyrzowickim lotniskiem, czyli Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

W związku z powyższym w GTL SA uruchomione zostanie specjalne biuro, do którego zainteresowani będą mogli składać wnioski o odszkodowanie. Dodatkowo na stronie internetowej MPL Katowice będą zamieszczane informacje na ten temat, a w najbliższym czasie będzie można tam znaleźć załącznik dla stron zainteresowanych, a dotyczący formy wniosku o wystąpienie o roszczenia oraz informacje gdzie należy je składać.

Więcej informacji na temat obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach można uzyskać u pracowników GTL SA zajmujących się przedmiotowym tematem:
Bartłomiej Grzędziński: nr tel. +48 32 392 71 68, e-mail: bgrzedzinski@gtl.com.pl
Paweł Wyra: nr tel. +48 32 392 74 90, e-mail: pwyra@gtl.com.pl

Kontakt

Masz pytanie? Chciałbyś uzyskać więcej informacji na tematy związane z lotniskiem?

Napisz do nas

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariat: +48 32 39 27 202

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens