Przetargi

„WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY TERMINALU B W MIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM KATOWICE W PYRZOWICACH”

Numer sprawy: U/1/DIN/2019

Rodzaj przetargu: z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Wadium: 1 000 000 zł

Data wszczęcia: 2019-02-05

Termin składania ofert: 2019-03-19 10:00:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/tender/2372/summary logując się do niniejszego postępowania. Pierwotny termin składania ofert został zmieniony pismem nr GTL/DZM/318/2019

Termin otwarcia ofert: 2019-03-19 10:30:00

Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice, sala konferencyjna Terminal B, II piętro. Pierwotny termin otwarcia ofert został zmieniony pismem nr GTL/DZM/318/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Załacznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - Tabela ceny ryczałtowej
Załącznik nr 5 do SIWZ - JEDZ
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zarządzenie nr 198/2016 z dnia 06.05.2016 r.
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór zgłoszenia na wizję lokalną
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

Pismo z dnia 14.02.2019 l.dz. GTL/DZM/318/2019 odpowiedzi na pytania nr 1 do 6 wraz z modyfikacją SIWZ
Załącznik nr 1 do pisma z dnia 14.02.2019 l.dz. GTL/ DZM/318/2019 - sprostowanie ogłoszenia
Załącznik nr 2 do pisma z dnia 14.02.2019 l.dz. GTL/ DZM/318/2019 - wykaz plików ponownie załączonych
Załącznik nr 3 do pisma z dnia 14.02.2019 l.dz. GTL/ DZM/318/2019 - zmodyfikowany/ aktualny załącznik nr 4 do SIWZ

Uwaga!!!:

Pod poniższym linkiem znajduje się bezpośredni dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej JOSEPHINE, która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. https://josephine.proebiz.com/pl/tender/2372/summary

Katowice Airport

2009 | Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt: netizens