Get Adobe Flash player

Bezpečnostní politika

Hlavním cílem společnosti Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. jako správce Mezinárodního letiště Katowice je rozvoj našeho letiště a dbalost o vysoký standard poskytovaných služeb.

Tohoto cíle dosahujeme rozvojem infrastruktury, zařazením vzdělaného personálu a využitím moderních technologií se zachováním nadřazené zásady zajištění prakticky možné a přijatelné úrovně bezpečnosti, v souladu s národními a mezinárodními normami.

Zavázali jsme se k neustálému zlepšování stavu bezpečnosti.

Letecké organizace jsou povinny přispívat svou činností k dodržování a zvyšování bezpečnostních standardů. Letištní personál, uživatelé a obchodní partneři podporují implementaci a rozvoj politiky bezpečnosti Mezinárodního letiště Katowice.

Představenstvo, management a všichni zaměstnanci odpovídají za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a zajištění toho, že veškeré bezpečnostní standardy jsou používány a dodržovány. Protože bezpečnost letových operací vnímáme na stejné úrovni jako obchodní zájmy společnosti, představují pro nás prioritní cíl tržní a organizační strategie.

V souladu s platnými zákony musí být ve stanoveném čase nahlášeny letecké události a okolnosti, které měly nebo mohly mít vliv na bezpečnost letu. Vybízíme k nahlašování jiných událostí spojených s bezpečností. Účelem nahlašování událostí spojených s bezpečností a jejich interního šetření je zlepšení bezpečnosti.

K udržení bezpečnostních rizik na přijatelné úrovni při stále narůstající úrovni aktivity používáme:

 • Metody řízení rizika založené na výzkumu, zkušenostech a nejlepší praxi.
 • Správné strukturalistické organizační zásady, které přiřazují povinností, kompetence a odpovědnost v oblasti bezpečnosti na každé úrovni organizace, s plným zapojením představenstva do řízení bezpečnosti.
 • Podnikovou bezpečnostní kulturu zohledňující bezpečnou praxi, která nabádá k projednávání otázek spojených s bezpečností a aktivnímu řízení bezpečnosti, a tímto věnuje stejnou pozornost výsledkům jako v případě finančního řízení.
 • Účinné zavádění standardních provozních postupů, včetně používání kontrolních seznamů a poskytování pokynů a informací.
 • Efektivní nápravná opatření za účelem vyloučení nebo omezení nebezpečí a minimalizování rizika.
 • Nové iniciativy, které mohou přispět k růstu úrovně bezpečnosti.
 • Nevyvozování důsledků (spravedlivá kultura) pro podporu účinného nahlašování incidentů a nebezpečí.
 • Systém shromažďování, analýzy a sdílení údajů spojených s bezpečností, pocházejících z provozní činnosti.
 • Řádné vyšetřování nehod, událostí a incidentů, identifikaci systémových nedostatků v oblasti bezpečnosti (místo obviňování z důsledků takových nedostatků). Integrace školení v oblasti bezpečnosti (společně s lidským faktorem) pro provozní personál a zajištění motivace, kompetencí a bezpečnostního povědomí všech zaměstnanců Sdílení zkušeností získaných v oblasti bezpečnosti a nejlepší praxe formou aktivní výměny informací na téma bezpečnosti s jinými organizacemi.
 • Zajištění příslušné úrovně bezpečnostního povědomí a dohled nad externími subjekty, které poskytují služby v areálu Mezinárodního letiště Katowice.
 • Systematický dohled nad bezpečností a monitorování činností pro posouzení realizace stanovených cílů v oblasti bezpečnosti nebo odstranění vznikajících problémových oblastí.

Nelze tolerovat chování úmyslně poškozující bezpečnost a hrubou nedbalost (když následek daného chování bylo možné předvídat).

Nelze vyvozovat důsledky, když nesprávné chování a špatná rozhodnutí vznikají v důsledku nedostatečného zaškolení nebo chybějících zkušeností nebo v případě spontánního nahlášení, avšak každý případ bude posuzován individuálně.

Politika bezpečnosti společnosti GTL S.A. je aktualizována s ohledem na výsledky prováděných opatření a současné trendy v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

Jako správce Mezinárodního letiště Katowice vynakládáme náležitou pečlivost a zapojujeme veškeré nezbytné zdroje, abychom zajistili nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti Mezinárodního letiště Katowice ve prospěch našich klientů a obchodních partnerů.

Kontakt

Máte otázku? Chtěli by jste získat více informací na témata spojená s letištěm ?

Napište nám

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
(Mezinárodní letiště Katovice)

ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice

tel: +48 32 39 27 200
fax: +48 32 39 27 376

Sekretariát: +48 32 39 27 202