Speciální cestující

Děti mladší dvou let mají nárok na 90% slevu (pod podmínkou, že nezabírají samostatné místo), pokud cestují pod dozorem dospělých. Děti do 12 let mají nárok na 50% slevu, mohou rovněž cestovat samostatně.

Těhotné ženy bez komplikací a v obecně dobrém zdravotním stavu mohou cestovat letadlem. Ženy, které mají v nejbližších čtyřech týdnech porodit, musejí mít písemný souhlas lékaře, že mohou cestovat, vystavený maximálně 7 dní před letem. Nedoporučujeme létat ženám v době do 7 dní po porodu a kojencům do 7 dní života.

Invalidní cestující mají zajištěnou pomoc (včetně zajištění invalidních vozíků) na všech etapách cestování letadlem. Doporučujeme oznámit potřebu asistence při koupi letenky, avšak nejpozději do 72 hodin před letem. Nemocní cestující musí mít lékařské potvrzení. Pokud by zdravotní stav cestujícího mohl ovlivnit bezpečnost letu nebo způsobit nepohodlí ostatním cestujícím, mají aerolinie právo přepravu odmítnout.

Informace pro postižené spoluobčany

26. července tr. začaly platit ustanovení par. 3 a 4 Vyhlášky č. 1107/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 r. týkající se práv postižených občanů a osob z omezenou fyzickou pohyblivostí cestujících leteckou dopravou (Věstník EU L 204 ze dne 26.07.2006).

V souladu s par. 3 a 4 výše zmiňované vyhlášky letečtí dopravci, jejich zástupci nebo organizátoři zájezdů nemohou kvůli postižení občana nebo jeho omezené fyzické pohyblivosti odmítnout:

  • přijetí rezervace na let, který začíná nebo končí na letišti ležícím na území Evropské unie,
  • vstoupit na palubu letadla postiženému občanovi nebo osobě s omezenou fyzickou pohyblivostí, pokud ta vlastní platnou letenku a rezervaci.

Jedinou výjimkou od těchto pravidel jsou situace, ve kterých je odmítnutí odůvodněno:

  • bezpečnostními opatřeními
  • rozměry letadla nebo jeho dveří, které fyzicky znemožňují vstup na palubu a převoz postížené osoby nebo osoby s omezenou fyzickou pohyblivostí.

Na leteckém dopravci nebo jeho zástupci spočívá také povinnost zpřístupnit veřejnosti všechny pravidla bezpečnostních omezení, které platí pro převoz postižených osob a osob s omezenou fyzickou pohyblivostí, stejně tak všechna omezení týkající se převozu těchto osob nebo pomůcek, které jim pomáhají se pohybovat, z ohledu na rozměry a velikost letadla. Také organizátor zájezdů je povinen zpřístupnit veškerá používaná pravidla bezpečnostních omezení a omezení týkající se letů, které jsou organizovanými zájezdy, dovolenou a výlety, které organizuje, prodává nebo nabízí k prodeji.

Kromě toho, pokud letecký dopravce, jeho zástupce nebo organizátor zájezdů odmítá přijetí rezervace nebo vstupu na palubu letadla postižené osobě nebo osobě s omezenou fyzickou pohyblivostí, je povinen neprodleně oznámit dané osobě důvody zamítnutí přijetí rezervace nebo vstupu na palubu letadla. Pokud si postižená osoba nebo osoba s omezenou fyzickou pohyblivostí zažádá udělení odpovědi a vysvětlení v písemné formě, je povinen ji zaslat dané osobě do pěti pracovních dnů od data podání žádosti.

Katowice Airport

2009 | Veškerá práva jsou vyhrazena

projekt: netizens